پاسخ برخی توده‌های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم‌آبی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول

زهرا محمدزاده؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 571-579

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59819

چکیده
  به‌منظور بررسی پاسخ پنج تودۀ هندوانه (TN.93.765، TN.93.469، TN.93.485،  TN.93.425و TN.93.330) به تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. این تحقیق در محیط آبکشت (هیدروپونیک) با چهار سطح مختلف پتانسیل اسمزی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول6000 شامل 0 (شاهد)، 4/0-، 8/0-، 2/1- مگاپاسکال بررسی شد. بر پایۀ نتایج به‌دست‌آمده ...  بیشتر