تأثیر نانو اکسید سیلیس (SiO2) بر پرآوری درون شیشه‌ای سیب رقم گالا

صابر اوستان؛ لطفعلی ناصری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 669-675

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56914

چکیده
  سیلیسیوم اثر مفیدی بر رشد بسیاری از گیاهان دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نانو‌‌سیلیس بر پرآوری و بهبود برخی صفات رشد سیب رقم گالا در شرایط درون‌شیشه‏ای انجام شد. به این منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح نانو‌اکسید سیلیس (صفر، 25، 50، 100و 200‏ میلی‌گرم در لیتر) در پنج تکرار اجرا و میانگین نتایج با آزمون چند‌دامنه‌ای ...  بیشتر