اثر محلول‌پاشی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین، تشکیل و ریزش میوه در پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis cv. Thomson navel)

فاطمه سیدکلایی؛ حسین صادقی؛ حسین مرادی

دوره 46، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 367-378

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.55858

چکیده
  ‌به‌منظور بررسی اثر عناصر غذایی نیتروژن، بور و روی بر میزان اکسین و تشکیل میوه در پرتقال تامسون ناول، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‏های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل اوره در سه سطح (0، 3 و 6 در هزار)، اسید بوریک در دو سطح (0 و 5/0 در هزار) و سولفات روی در دو سطح (0 و 3 در هزار) بودند. تعداد گل، میوۀ ...  بیشتر