تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

حسین شکفته؛ امر الله مارزی؛ سمیه غفاری شهرآباد

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54131

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر کودهای فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحانآزمایشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقۀ جیرفت انجام شد. تیمارها شامل: کود بارور 2 در سه سطح (20،10 و 25 گرم در هکتار)، کود گاوی در سه سطح (5، 10 و 15 تن در هکتار)، کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و فسفات آمونیوم هر کدام در سه سطح (50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) ...  بیشتر