تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی بر شکستن خواب بذر گونه های بادام و هلو (Prunus spp)

موسی رسولی؛ رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 623-635

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56910

چکیده
  در این پژوهش جوانه‏زنی بذرهای گونه‏های مختلف جنس Prunus شامل Prunus communis L.، Prunus scoparia Spach، Prunus haussknechtii Bornm وPrunus persicaL. مطالعه شد. برای این کار ابتدا، بذرهای بالغ بدون پوشش پوستۀ چوبی به‏مدت 30 دقیقه تحت تیمار تترامتیل‏ تیورام ‏دی‏سولفید‌ 2 درصد‌ ضد ‏عفونی شدند. بذرهای مربوط به هر گونه در سه گروه (هر گروه حاوی 90 بذر در سه تکرار 30 تایی) ...  بیشتر