بررسی تشکیل دانه و میوه در تلاقی‏های دو‏طرفۀ زرشک بی‏دانه و ژنوتیپ‏های وحشی زرشک

مهدی رضائی؛ احمد بالندری

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 323-331

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54628

چکیده
  در این پژوهش طی سه سال متوالی (1389‌ـ 1391) یک سری تلاقی‏های دو‌طرفه بین ژنوتپپ‏های وحشی زرشک و زرشک بی‏دانۀ باغی انجام گرفت و میزان تشکیل دانه و میوه در این تلاقی‏ها بررسی شد و سپس بقای دانهال‏ها در سیستم‏های کشتی ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهندۀ اثر معنا‏دار ژنوتیپ دانه‌گرده در درصد تشکیل میوه، دانه و میوه‏های دانه‏دار ...  بیشتر