تأثیر دگرگرده‌افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمّی و کیفی میوۀ انگور رقم قزل‌اوزوم

حامد دولتی بانه؛ نرجس خاتون عابدی؛ رسول جلیلی مرندی

دوره 46، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 111-118

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54130

چکیده
  برخی ارقام انگور گل مادۀ فیزیولوژیک دارند و برای تشکیل میوه به گرده‌زای مناسب نیازمندند. در صورت کشت خالص آن‌ها، میزان تشکیل میوه به‌شدت کاهش می‏یابد. برای بررسی اثرات دگرگرده‌افشانی چهار رقم انگور عسگری، ریش‌بابا، بی‏دانۀ سفید و تبرزۀ سفید بر درصد تشکیل میوه، وزن، اندازۀ خوشه، وزن چوب خوشه، Tss، TA، pH آب و رنگ میوۀ انگور قزل‏اوزوم ...  بیشتر