علوم گیاهان زینتی
مقایسۀ کاربرد پیش و پس از برداشت اسید سالیسیلیک در روند پیری گل لیلیوم عید پاک رقم tresor

حنیفه سیدحاجی زاده

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 383-395

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.221879.1139

چکیده
  ازآنجایی‌که کیفیت و طول عمر گل­های شاخه‌بریده به میزان زیادی تحت تأثیر عامل‌های پیش و پس از برداشت قرار می­گیرد، لذا تلاش­های بسیاری برای افزایش کیفیت و عمر ماندگاری آن‌ها با استفاده از روش­ها و ترکیب‌های مختلف صورت گرفته است. در این پژوهش، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایۀ طرح کامل تصادفی برای بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک ...  بیشتر