جمع آوری و ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گشنیز ایران با توجه به برخی از صفات مورفولوژیکی و آنتی اکسیدانی

نرجس صفائیان؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ موسی موسوی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 417-427

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53492

چکیده
    در این پژوهش به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‏های بومی گشنیز ایران،21 تودۀ جمع‌آوری‌شده از مناطق مختلف ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی1390‏‏‌ـ 1391 در قالب طرح آگمنت (ارزیابی مقدماتی عملکرد‏) کاشته شدند. برخی صفات مورفولوژیکی (زمان سبز‌شدن، ‏ارتفاع، وزن تر و خشک‏، وزن هزار‌دانه) و ‏آنتی‏اکسیدانی ...  بیشتر