تأثیر کاربرد برون‌زای آسکوربیک اسید بر برخی از تغییرات فیزیوشیمیایی مرزنجوش (Origanum majorana L.) تحت تنش شوری

یحیی سلاحورزی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی علیرضایی

دوره 42، شماره 2 ، شهریور 1390، ، صفحه 159-167

چکیده
  به منظور بررسی اثر آسکوربیک اسید (AsA) به عنوان یک آنتی‌اکسیدان مهم در کاهش خسارات شوری، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، روی گیاه مرزنجوش انجام گرفت. غلظت های متفاوتی از AsA (صفر، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) به صورت محلول پاشی روی گیاهانی که تحت شرایط صفر، 50، 100 و 150 میلی‌مولار نمک NaCl قرار داشتند، به کار برده شد. به این ترتیب ...  بیشتر