اثر نوع هرس و انتخاب میوه بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی دو رقم فلفل دلمه گلخانه‌ای (Capsicum annuum L.)

فرشاد دشتی؛ مهرداد رسولی

دوره 43، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 371-379

https://doi.org/10.22059/ijhs.2012.29372

چکیده
  اثر هرس شاخه در 3 سطح (نگهداری 2، 3 و4 شاخه اصلی) و انتخاب میوه در 2 سطح (انتخاب میوه روی شاخه اصلی، انتخاب میوه روی شاخه اصلی و فرعی) بر عملکرد و صفات کیفی دو رقم فلفل گلخانه‌ای (رقم قرمز Torkal و نارنجی Paramo) بصورت فاکتوریل در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد رقم قرمز تعداد میوه (43/14 ...  بیشتر