بررسی تأثیر محلول‌پاشی عنصر روی بر رشد و عملکرد گیاه توت‌فرنگی در شرایط تنش شوری

صفورا سعادتی؛ نور اله معلمی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 267-275

چکیده
  به منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی روی بر خصوصیات رویشی، عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی (Fragaria×ananassa Duch) رقم کردستان، تحت شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال 89-1388 در شرایط کنترل شده گلخانه‌ای به صورت آبکشت اجرا گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی، با سه سطح کلرید سدیم (mM 30 و 15، 0) و سه سطح سولفات روی (g/L3 و 5/1، 0)، با سه تکرار ...  بیشتر