تاثیر بسترهای مختلف و مقادیر مختلف بذر بر رشد و نمو قارچ صدفی فلوریدا

داریوش رمضان؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ عبدالامیر معزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر بستر کشت و میزان بذر بر رشد و نمو قارچ صدفی فلوریدا آزمایشی در سال 1384 در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد و در آن دو فاکتور بستر کشت و میزان بذر در سه سطح به اجرا درآمد. بستر کشت شامل کلش گندم، باگاس ...  بیشتر