اثر کود دهی تکمیلی بر افزایش باردهی و ترکیب شیمیایی ارقام پسته (Pistacia vera L.) در شرایط آب و خاک شور

حمید معین راد

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  این پژوهش در دو آزمایش جداگانه در جنوب خراسان انجام گردید. آزمایش 1 به مدت پنج سال (82-1378) در ایستگاه تولید پسته گناباد متعلق به آستان قدس رضوی انجام شد. با توجه به مشاهده آسیب خشکیدگی برگ در درختان پسته و مشکلات شوری این آزمایش طراحی شد. دو واحد پسته کاری 6 و 7 که هدایت های الکتریکی آب آبیاری آن ها به ترتیب 45/7 و 11 دسی زیمنس بر متر بود برای ...  بیشتر