گزینش همزمان برای افزایش عملکرد گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط اقلیمی تهران

سید رضا طبائی عقدائی؛ رضا گلاب قدکساز؛ علی اشرف جعفری

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  اصلاح نباتات بر اساس مطالعه همزمان صفات یکی از کارآمدترین ابزارهای به‌نژادگران در انتخاب ژنوتیپ‌های مطلوب به شمار می‌آید. این پژوهش با هدف گزینش برای عملکرد گل در 40 اکسشن گل محمدی با ارزیابی صفات مختلف و استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار طی 3 سال در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور صورت گرفت. اکسشن‌ها ...  بیشتر