نویسنده = �������������� ������ ����������
تجزیه ژنتیکی عملکرد و اجزای آن در خربزه به روش دی‌آلل

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

سید احسان فیضیان؛ حمید دهقانی؛ عبدالمجید رضایی؛ مختار جلالی جواران