داوران برتر 1396

مصباح بابالار    -پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
عیسی ارجی- مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
حسین میغانی
فرشاد دشتی- دانشگاه بوعلی سینا
عبدالستار    دارابی    
فریال    وارسته - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عزیزاله خندان میرکوهی    - دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
حمیدرضا    روستا - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان