داوران برتر نیمه دوم سال 1395

مصباح

بابالار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

محمود

قاسم نژاد

گروه باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت

حمیدرضا

روستا

گروه باغبانی، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، رفسنجان

جابر

پناهنده

گروه باغبانی، دانشگاه تبریز، تبریز

عبدالستار

دارابی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، اهواز

جمالعلی

الفتی

دانشگاه گیلان

محمد

سیاری

گروه باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

علی رضا

مطلبی آذر

گروه باغبانی، دانشگاه تبریز، تبریز

ایمان

روح الهی

دانشگاه شاهد، تهران

حسین

میغانی

گروه علوم باغبانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

بابک

متشرع زاده

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مسعود

ارغوانی

گروه باغبانی، دانشگاه زنجان، زنجان

فرشاد

دشتی

گروه باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

رضا

صالحی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

مینا

تقی زاده

گروه باغبانی، دانشگاه اراک، اراک

حامد

دولتی بانه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، اورمیه