داوران برتر نیمه نخست 1395

مصباح بابالار- دانشگاه تهران
عزیزاله خندان میرکوهی-دانشگاه تهران
ولی ربیعی-دانشگاه زنجان
محمود قاسم نژاد-دانشگاه گیلان
مهدی رضایی-دانشگاه شاهرود
مهدی حدادی نژاد-دانشگاه علوم کشاورزی و منلبع طبیعی ساری
مسعود ارغوانی- دانشگاه زنجان
بابک بحرینی نژاد
عبدالستار دارابی