اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا بی همتا

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد

mrghanadut.ac.ir

سردبیر

وحیده ناظری

علوم گیاهان دارویی استاد گروه باغبانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

nazeriut.ac.ir
0000-0001-7439-1866

اعضای هیات تحریریه

فاطمه سفید کن

گیاهان دارویی و فیتوشیمی استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

sefidkonrifr-ac.ir

محسن کافی

گیاهان زینتی و فضای سبز استاد- دانشگاه تهران

mkafiut.ac.ir

محمدرضا حسندخت

فیزیولوزی و اصلاح سبزی ها دانشیار - دانشگاه تهران

mrhassanut.ac.ir

روح انگیز نادری

فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی استاد- دانشگاه تهران

rnaderiut.ac.ir

سید علیرضا سلامی

بیوتکنولوژی محصولات باغبانی استاد دانشگاه تهران

asalamiut.ac.ir
09125423816

نعمت اله اعتمادی

علوم گیاهان زینتی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

etemadincc.iut.ac.ir

ذبیح اله زمانی

میوه کاری و بیوتکنولوژی استاد، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

zzamaniut.ac.ir
02632221482

طاهر برزگر

علوم سبزی دانشیار گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه زنجان- زنجان- ایران

tbarzegarznu.ac.ir
024-33054531

احمد ارشادی

علوم میوه دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. ایران

ershadibasu.ac.ir
08134424192

ناصر مهنا

علوم گیاهان دارویی، ژنتیک اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

mahnatabrizu.ac.ir
041 3339 2027

فرشاد دشتی

اصلاح و بیوتکنولوژی سبزی - فیزیولوژی و تولید سبزی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

dashti1350yahoo.com
09183133541

وحیده ناظری

فیزیولوژی و سیستماتیک گیاهان دارویی استاد دانشیار دانشگاه تهران

nazeriut.ac.ir
09133414420

محمدعلی عسکری سرچشمه

علوم میوه دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج. ایران

askariut.ac.ir
02632248721
0000-0003-3920-357X

h-index: 2  

محمود قاسم نژاد

فیزیولوژِی درختان میوه و فیزیولوژی پس از برداشت استاد دانشگاه گیلان

sana1385yahoo.com
09126617455

مهدی زندیه

مهندسی معماری(معماری منظر) دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین

mahdi_zandiehyahoo.com
0281 33780051

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir
02632221482

کارشناس نشریه

سید اکبر موسوی

سایر

akbarmousavi47ut.ac.ir