بررسی تأثیر محلول‌پاشی پوترسین بر روند تغییرات برخی صفات بیوشیمیایی دانهال‌های لیموترش تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ایران

چکیده

تنش خشکی از جمله تنش‌های غیرزنده‌ای است که اثرات سوء بر فرایند رشد و نمو گیاهان نظیر مرکبات دارد. یکی از مواد تاثیر گذار در کاهش و تعدیل تنش خشکی بر گیاهان استفاده از پلی‌آمین‌هاست. پلی‌آمین‌ها (پوترسین، اسپرمین و اسپرمیدین) نوعی ماده تنظیم کننده رشد نیتروژنی هستند که در همه موجودات زنده وجود دارند. لذا آزمایشی به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پوترسین (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌مولار) و سطوح مختلف آبیاری (100، 75 و 50 درصد پتانسیل تبخیر و تعرق) به صورت اندازه‌گیری تکراری در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار طی سال‌های 99-1398 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که تنش خشکی در سطوح 50 و 75 درصد تبخیر و تعرق به طور معنی‌داری میزان پرولین، کربوهیدرات محلول کل، مالون‌دی‌آلدهید، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز را افزایش و کلروفیل را کاهش داد. کاربرد پوترسین با غلظت‌های 1 و 2 میلی‌مولار به همراه آبیاری کامل میزان کلروفیل، پرولین، کربوهیدرات محلول کل، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز را افزایش داد و میزان مالون‌دی‌آلدهید را کاهش داد. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد پلی‌آمین‌ها موجب بهبود خصوصیات بیوشیمیایی و افزایش مقاومت نهال‌های لیموترش به تنش خشکی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of putrescine foliar application on changes in some biochemical traits of lime seedling under drought stress

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Khaleghi
  • masumeh zamani debari
  • Noorallah Moalemi
Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Drought stress is one of the abiotic stresses that has adverse effects on the growth process of plants such as citrus fruits. One of the most effective substances in reducing and modulating drought stress on plants is the use of polyamines. Polyamines (putrescine, spermine and spermidine) are a type of nitrogenous growth regulator that are present in all living organisms.For this purpose, an experiment to investigate the effect of different levels of putrescine (0, 0.5, 1 and 2 mM) and different levels of irrigation (100, 75 and 50% of transpiration potential) in the form of repeated measurements in the form of randomized complete blocks design. It was done with 3 repetitions during 2018-2019 in the greenhouse of the Faculty of Agriculture of Shahid Chamran University, Ahvaz. The obtained results showed that drought stress at the levels of 50 and 75% evaporation and transpiration significantly increased the amount of proline, total soluble carbohydrate, malondialdehyde, protein and peroxidase enzyme activity and decreased chlorophyll. The use of putrescine with concentrations of 1 and 2 mM along with full irrigation increased the amount of chlorophyll, proline, total soluble carbohydrate, protein and peroxidase enzyme activity and decreased the amount of malondialdehyde. In general, the results showed that the use of polyamines lead to Improving the biochemical characteristics and increasing the resistance of lime seedlings to drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbohydrate
  • Prolline
  • Peroxidase
  • Stress

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 09 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1403