اثر تیمارهای مختلف آب آبیاری بر میزان پرولین، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان برگ و خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم رباب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، شیراز ، ایران.

2 بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

انار Punica granatum درختی نیمه گرمسیری است که در بسیاری از مناطق کشور کشت می گردد. کاهش بارندگی که در سالهای اخیر حکم فرما شده باعث ایجاد تنش در باغات انار گردیده و روی رشد و نمو و باردهی درختان اثر گذاشته است. پژوهش حاضر در طی سال های 1399 و 1400 در شهرستان کوه چنار در استان فارس انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال انجام شد. پنج تیمار آبیاری شامل، شاهد و آبیاری هنگام تخلیه رطوبتی 35 ، 50 ، 65 و 80 درصد بود . نتایج نشان داد کاهش آب آبیاری باعث کاهش عملکرد در تمام تیمارهای و کاهش معنی‌دار در وزن میوه ، وزن خشک آریل در تیمار تخلیه رطوبتی 65 و 80 درصد شد. بیشترین میزان پرولین درتیمار80 درصد به میزان476/0 میکرو مولار در وزن تازه برگ بود .فعالیت آنزیم‌های ضد اکسایش نیز با کاهش آبیاری افزایش یافت بیشترین فعالیت آنزیم‌های کاتالاز (47/0 واحد در دقیقه در میلی گرم پروتئین) و سوپر اکسی دیسموتاز ( 029/1 واحد در دقیقه در میلی گرم پروتئین) در تخلیه رطوبتی 50 درصد بود. با توجه به تغییرات مشاهده شده در وزن میوه، وزن آریل و درصد دانه سفیدی می‌توان نتیجه گرفت که درخت انار رقم رباب تا تخلیه رطوبتی 50 درصد را بخوبی تحمل کرده و میوه کیفیت خود را حفظ کرد ولی در تخلیه رطوبتی بالاتر (65 و80 درصد) باعث کاهش در خصوصیات کمی و کیفی و عملکرد شده و دانه سفیدی میوه افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of different irrigation regimes on leaf Perolin content, antioxidant enzymes activity and the quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruit ،Rabob

نویسندگان [English]

  • alireza bonyanpour 1
  • mohammad ali shahrokhnia 2
1 Crop and Horticultural Science Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,( AREEO) Shiraz, Iran
2 Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, (AREEO) Shiraz, Iran
چکیده [English]

Pomegranate (Punica granatum) is a subtropical tree that is cultivated in many regions of the Iran. Change in climatic conditions and the has prevailed in most of the pomegranate growing areas caused tension in the pomegranate orchards and has affected the growth and fruiting. to evaluate the responses of Rabbab pomegranate tree to different irrigation regimes, the present study was carried out during 2019 and 2020 in Koh-Chenar city in Fars province. The experiment was conducted in the form of a RCBD with three replications. Five irrigation treatments included, control and irrigation when the soil reached 35, 50, 65 and 80% soil moisture discharge. The results showed that reducing the amount of irrigation caused a decrease in yield in all low irrigation treatments and a significant decrease in fruit weight and aril dry weight in 65 and 80% moisture depletion . The highest amount of proline was observed in 80% moisture discharge at the rate of 0.476 (µmol/ leaves fresh weight)The highest activity of catalase and sodenzymes were observed in 50% moisture depletion. According to the changes in average fruit weight, aril weight and percentage of aril paleness, it can be concluded that the pomegranate tree of the Rabbab has tolerated well up to 50% moisture depletion and the fruit has maintained its quality, but the depletion higher soil humidity (65 and 80%) caused a decrease in the quantitative and qualitative characteristics of the fruit and yield, and the aril paleness of the fruit increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aril paleness
  • fruit quality
  • antioxidant
  • irrigation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 28 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 18 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1403