تأثیر محلول‌پاشی سایتوکنین و اسید آمینه بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان ، ایران.

4 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه توأم با وزن بالا، اصلی‌ترین هدف تولیدکنندگان میوه کیوی در سراسر جهان می‌باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین مناسب‌ترین غلظت سایتوکنین CPPU و اسید آمینه Amino Spark و زمان مناسب محلول‌پاشی بر افزایش کمیت و کیفیت میوه کیوی بود. این آزمایش به‌ صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سایتوکنین در دو غلظت، اسید آمینه در سه غلظت و شاهد، و فاکتور دوم شامل زمان محلول‌پاشی در اوایل هفته سوم و چهارم بعد از مرحله تمام گل بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن میوه با 6/121 گرم، ویتامین ث با 4/47 میلی‌گرم بر 100 گرم‌ وزن‌تر، سفتی بافت میوه با3/5 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع، فنول کل با 7/78 میلی‌گرم بر 100گرم وزن‌تر، فلاونوئیدکل با 8/13 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن‌تر، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی با2/82 درصد و فعالیت آنزیم کاتالاز با 2/9 واحد بر ‌گرم وزن تر در تیمار 3000 پی‌پی‌ام اسید آمینه در زمان محلول‌پاشی اوایل هفته چهارم بعد از تمام گل مشاهده شد. بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز، طول میوه و قطر میوه به ترتیب در تیمار اسید آمینه و 5/1 پی‌پی‌ام سایتوکنین به دست آمد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، محلول‌پاشی 3000 پی‌پی‌ام اسید آمینه و 5/1 پی‌پی‌ام سایتوکنین در اوایل هفته چهارم بعد از تمام گل در مقایسه با شاهد بر بیشتر صفات مورد مطالعه اثرات مثبت قابل توجهی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of foliar application of exogenous cytokinin (CPPU) and amino acids on the quantitative and qualitative characteristics of kiwifruit (Actinidia deliciosa 'Hayward')

نویسندگان [English]

 • Sassan Boromand Lomer 1
 • Ebrahim Abedi Gheshlaghi 2
 • Farhang Razavi 3
 • Vali Rabiei 4
1 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Department of Horticulture Crops Research, Guilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran.
3 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
4 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Increasing the yield and improving the quality of fruit with high weight is the main goal of kiwifruit producers over the world. The purpose of this research was to determine the most suitable concentration of cytokinin CPPU and Amino Spark amino acid and the appropriate foliar spraying time to increase the quantity and quality of kiwifruit. This experiment was carried out as a factorial in the form of a randomized complete block design with two factors in three replications. The first factor included cytokinin in two and amino acid in three concentrations and the control, and the second factor included the foliar spraying time in the beginning of the third and fourth week after fullbloom. The results showed that the highest fruit weight with 121.6 g, vitamin C with 47.4 mg/100 gFW, firmness of fruit tissue with 5.3 kg/cm2, total phenol with 78.7 mg/100 gFW, total flavonoid with 13.8 mg/100 gFW, antioxidant capacity with 82.2% and catalase enzyme activity with 9.2 U/gFW in the treatment of 3000 ppm of amino acid at the beginning of the fourth week spraying after fullbloom. The highest activities of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, fruit length and fruit diameter were obtained in the treatment of 3000 ppm of amino acid and 1.5 ppm of cytokinin. According to the results, spraying of 3000 ppm of amino acid and 1.5 ppm of cytokinin at the beginning of the fourth week after fullbloom showed significant positive effects on most of the studied traits compared to the control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural sustainability
 • Antioxidant enzymes
 • Firmness
 • Fresh weight
 • Vitamin C

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403
 • تاریخ دریافت: 20 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1403
 • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1403