ارزیابی ویژگی‌های چمنی ژنوتیپ‌های بومی و غیربومی چمانواش‌بلند (Festuca arundinacea Schreb.) در پاسخ به سطوح مختلف چمن‌زنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

گونه چمانواش‌بلند به خاطر مقاومت به خشکی و همچنین تحمل به سایر تنش‌های محیطی از جمله شوری، سایه و دمای بالا از اهمیت زیادی در مناطق معتدل برخوردار است. این آزمایش به‌منظور ارزیابی جنبه‌های مختلف کیفیت چمنی گونه چمانواش‌بلند در پاسخ به سطوح مختلف چمن‌زنی صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل (12 ژنوتیپ ×3 سطح چمن‌زنی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. پس از استقرار کامل سبزفرش، هر ژنوتیپ در معرض سه سطح چمن‌زنی شامل 2، 4 و 6 سانتی‌متر قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین ژنوتیپ‌های بومی و غیربومی چمانواش‌بلند تنوع معنی‌داری از لحاظ ویژگی‌های چمنی موردمطالعه وجود داشت. به‌طوری‌که، ژنوتیپ بومی 75B دارای بهترین کیفیت ظاهری و تحمل به شوک چمن‌زنی در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌های چمانواش‌بلند بود. با افزایش ارتفاع چمن‌زنی، در همه ژنوتیپ‌های چمانواش‌بلند کیفیت ظاهری، رنگ سبزفرش، درصد پوشش و همچنین میزان نرمی و لطافت سبزفرش بهبود یافت. صرف‌نظر از اثر ژنوتیپ، به‌طورکلی براساس نتایج این آزمایش می‌توان سطح چمن‌زنی 4 تا 6 سانتی‌متر را برای چمانواش‌بلند پیشنهاد نمود. براساس نتایج این آزمایش، ژنوتیپ بومی 75B به خاطر کیفیت ظاهری بهتر و تحمل به سطوح پایین چمن‌زنی به عنوان ژنوتیپ برتر انتخاب شد که می‌تواند برای استفاده در فضای سبز پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Turf quality characteristics of native and foreign genotypes of tall fescue (Festuca arundinacea (Schreb.) response to mowing height

نویسندگان [English]

  • Rahim Amirikhah 1
  • Nematollah Etemadi 1
  • Mohammad R. Sabzalian 2
  • Ali Nikbakht 1
1 Department of Horticulture, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Department of Plant Production and Genetics, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Tall fescue (Festuca arundinacea (Schreb.) is a more desirable turfgrass in the transition zone due to its drought avoidance as well as tolerance to shade, salinity, and warm temperatures stresses. The present research was conducted to evaluate the different aspects of turfgrass quality in tall fescue in response to different levels of mowing height. A factorial experiment (12 genotypes × 3 mowing heights) was schemed based on completely randomized design with three replications. After establishment, tall fescues genotypes were subjected to different heights of mowing as follows: 2.0, 4.0, and 6.0 cm. The results showed that there was a significant variation in terms of the turf characteristics between the genotypes of tall fescue. Among that, 75B resulted in the best quality and performance against mowing shock. Increasing mowing height increased turf quality, turf color, and turf cover, as well as turf softness in all the tall fescue genotypes. Regardless of the genotype, the data support the general mowing height recommendation for tall fescue of 4.0 to 6.0 cm. Overall, based on the results of this study, 75B (a native genotype) was selected as a superior genotype for its turf quality and tolerance to low moving heights, and can be used as turfgrass in landscapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mowing Height
  • Turf Color
  • Green Cover
  • Turf Quality