تاثیر روش کاشت و پیش خیساندن بذر بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در کشت دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان. ایران

2 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه تولیدات گیاهی، مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده

به‌منظور بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کمیت اسانس گیاه زیره سبز تحت تاثیر روش کاشت و خیساندن بذر در شرایط کشت دیم، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 400-1399 اجرا شد. فاکتور اصلی آزمایش شامل روش کاشت بذر زیره سبز در دو سطح (کاشت به‌روش تسطیح و کاشت بدون تسطیح زمین) و فاکتور فرعی شامل زمان خیساندن بذر زیره سبز قبل از کاشت در پنج سطح (عدم خیساندن، خیساندن به مدت 6، 12، 24 و 48 ساعت) بود. در هردو روش کاشت، بیشترین و کمترین تعداد بوته سبز شده زیره سبز به ترتیب در تیمارهای 12 و 48 ساعت خیساندن بذر مشاهده شد. در زمان عدم خیساندن بذر، تعداد بوته‌های سبز شده در کشت به‌روش تسطیح (48 بوته در متر مربع) بیشتر از کاشت به‌روش عدم تسطیح (41 بوته در متر مربع) بود. اما برای تیمارهای 6، 12 و 24 ساعت خیساندن بذر، در روش کاشت به‎صورت عدم تسطیح تعداد بوته های سبز شده بیشتر بود. بالاترین ارتفاع بوته و تعداد چتر در بوته در هر دو روش کاشت برای تیمار 48 ساعت خیساندن بذر بدست آمد. در کلیه تیمارهای خیساندن بذر، عملکرد دانه در روش کاشت بدون تسطیح به‌طور معنی‌داری بیشتر از کاشت با تسطیح بود. بالاترین عملکردهای دانه (64/78 گرم در متر مربع) و

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of cultivation method and pre-soaking of seed on seed and essential oil yield of cumin (Cuminumcyminum L.) under dry farming

نویسندگان [English]

  • Rooholla Moradi 1
  • Amir Hossein Saeidnejad 2
  • Seyyed Masoud Ziaei 3
1 , Department of Plant Productions, Agricultural Faculty of Bardsir, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Plant Productions, Higher Education Complex of Saravan, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate yield, yield components and essential oil quantity of cumin as affected by planting and pre-soaking methods, a split plot experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications. The main-plot of the experiment was planting method in two levels (planting in a leveled and non- leveled method), and duration time of seed pre-soaking in five levels (control, 6, 12, 24 and 48 hours) was consisted as sub-plot. The results showed that in both planting methods, the highest and lowest number of emergent plants was observed in the 12 and 48 hours seed pre-soaking treatments, respectively. In non-soaked seeds, the number of emergent plants in leveled planting method (48 plants m-2) was more than that of non-leveled planting method (41 plants m-2), But, there was an opposite trend for the 6, 12 and 24 hours pre-soaking. In both planting methods, the highest plant height and number of umbrellas per plant were obtained in 48-hour seed pre-soaking treatment. In all seed soaking treatments, seed yield was significantly higher in non- leveled than leveled planting method. The highest seed yield (78. 64 g m-2) and biological yield (188. 7 g m-2) was obtained in the planting method without leveling with 12 hours of seed pre-soaking. In the leveled planting method, the non-presoaked seeds were significantly produced the highest essential oil percentage (2. 14%), but in non-leveled planting method, the highest essential oil percentage (2. 60%) was observed in 48 hours of seed pre-soaking, wh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergence percentage
  • Essential oil percentage
  • Germination
  • Land leveling
  • Tillage