اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی علف طلایی ‏(‏Solidago canadensis L.‎‏)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناسی گیاه علف طلایی (Solidago canadensis L.) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد اجرا شد. کود نیتروژن در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره) به عنوان فاکتور اصلی و کود فسفر در سه سطح (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل) به عنوان فاکتور فرعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و اثر برهمکنش آن­ها بر وزن تر و خشک اندام هوایی، سطح برگ، زمان گلدهی، دوره­ی گلدهی و میزان فلاونوئید گل معنی­دار بود. افزایش نیتروژن و فسفر باعث زود گلدهی و افزایش طول دوره گلدهی در گیاهان تحت تیمار شد، به طوری که دوره­ی گلدهی و زودترین زمان گلدهی آن­ها در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و با 100 کیلوگرم در هکتار فسفر مشاهده شد. در مجموع، به منظور دستیابی به حداکثر شاخص­های رشد در شرایط مشابه، کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن همراه با 100 کیلوگرم در هکتار فسفر برای پرورش گیاه علف طلایی به عنوان گیاهی زینتی-دارویی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of nitrogen and phosphorous on some physiological and ‎morphological traits of golden rod (Solidago canadensis L.)‎

نویسندگان [English]

 • Ali Safari 1
 • Saeed Reezi 2
 • Nemat-Allah Etemadi 3
 • Ali Nikbakht 3
 • Abdolrahman Mohammadkhani 4
 • Afsaneh Badalzadeh 5
1 Former M. Sc. Student, Faculty of Agriculutre, Isfahan University of Technology, ‎Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculutre, Shahr-e Kord University, Shahr-e Kord, ‎Iran
3 Associate Professor, Faculty of Agriculutre, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Agriculutre, Shahr-e Kord University, Shahr-e ‎Kord, Iran
5 Former M. Sc. Student, Faculty of Agriculutre, Shahr-e Kord University, Shahr-e Kord, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effect of different levels of nitrogen and phosphorous on some physiological and morphological traits of golden rod (Solidago canadensis L.) a split plot experiment carried out based on randomized complete block design with three replications in Research Farm of Shahrekord University. Nitrogen fertilizer at four levels of (0, 50, 100 and 150 kg/ha) as main factor and phosphorous fertilizer at three levels (0, 50 and 100 kg/ha) were used as subsidiary factor. Results showed that different levels of nitrogen, phosphorous and their interactions had a significant effect on growth indices such as shoot fresh and dry matter, leaf area and flower flavonoid content. Also, nitrogen and phosphorous application showed a significant effect on flowering time and flowering duration. Increasing in nitrogen and phosphorous levels, caused early flowering and increased flowering period in treatments as the best results observed in 150 kg/ha accompanied with 100 kg/ha of nitrogen. Generally, in order to obtain the maximum growth indices in same conditions, application of nitrogen in 150 kg/ha with phosphorous in 100 kg/ha can be suggested for golden rod cultivation as an ornamental and medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutrition
 • Leaf area
 • Flowering
 • Shoot fresh and dry matter
 • Carotenoid