اثرات اسید جاسمونیک و میکوریز آربوسکولار بر رشد و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی دانهال‏ های پستۀ تحت تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان، کارشناسی ارشد

2 دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‏عصر(عج) رفسنجان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‏عصر(عج) رفسنجان

4 دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ولی‏عصر(عج) رفسنجان

چکیده

خشکی از مهم‏ترین تنش‏های محیطی رایج در کشور است که بر مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان تأثیر می‏گذارد. به‌منظور بررسی آثار تلفیقی قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus intratadices) و اسید جاسمونیک بر ویژگی‏های رشدی و اکوفیزیولوژیکی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی تحت تنش خشکی، آزمایش گلخانه‏ای با سه فاکتور میکوریز (میکوریز و بدون میکوریز)، اسید جاسمونیک (غلظت صفر، 50 و 100 میکرومولار) به‏صورت محلول‏پاشی برگی در سه نوبت، با فاصلۀ زمانی هر سه هفته یک‌بار و سطوح مختلف خشکی به‏صورت دور آبیاری یک روز به‌منزلۀ شاهد، 3، 6 و 10 روز در میان به روش وزنی و بر‌اساس ظرفیت زراعی، با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی روی دانهال‏های سه‌ماهۀ پسته انجام شد. نتایج نشان داد که پس از 70 روز تیمار خشکی، با افزایش شدت تنش خصوصیات رویشی دانهال‏ها به‌طور معنا‏داری کاهش یافتند. ویژگی‏های اکوفیزیولوژیکی دانهال‏های پسته از‌قبیل محتوای رنگیزه‏های فتوسنتزی، Fv/Fm و شاخص عملکرد (PI) نیز تحت‌تأثیر خشکی کاهش نشان دادند. گیاهان میکوریزی کمتر تحت‌تأثیر تنش قرار گرفتند و همزیستی میکوریزی به بهبود قابل‏ ملاحظۀ‏ این پارامترها نسبت به شاهد منجر شد. محلول‏پاشی برگی دانهال‏ها با اسید جاسمونیک سبب کاهش ارتفاع ساقه، وزن خشک برگ، محتوای کلروفیل a و مجموع کلروفیل و افزایش حجم سیستم ریشه‏ای شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of jasmonic acid and arbuscular mycorrhiza on growth and ecophysiological parameters of pistachio seedlings under drought stress

نویسندگان [English]

  • Asma Abbasi Kashani 1
  • Mohammad Hossein Shamshiri 2
  • Majid Esmaeilizadeh 3
  • Hamidreza Karimi 4
2 , Associate Professors, of Faculty of Horticulture, University of Vali-Asr Rafsanjan
چکیده [English]

Drought is the most common environmental stresses that affects plant growth. To study the combined effects of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomus intratadices) and Jasmonic acid on growth and ecophysiologycal characteristics of pistachio seedlings cv. Qazvini under drought stress, a greenhouse experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. Experimental factors were including mycorrhizal and non-mycorrhizal, spraying of Jasmonic acid (0, 50 and 100 µM) and drought stress (irrigation intervals of 1, 3, 6 and 10 days), in the weighting method according to field capacity. Results showed that after 70 days of drought stress, growth parameters of seedlings significantly decreased with increasing drought. Ecophysiological characteristics of pistachio seedlings such as photosynthetic pigments content, Fv/Fm and the performance index (PI) was also affected by drought. Mycorrhizal plants were less affected by stress and mycorrhizal symbiosis led to a significant improvement of parameters compared with control. Jasmonic acid application reduced stem height, leaf dry weight, chlorophyll a and total chlorophyll content and increased root system volume.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll fluorescence
  • Drought
  • Growth regulator
  • photosynthetic pigments
  • Pistachio