تأثیر غلظت و زمان محلول‏پاشی فنیل فتالامات اسید (سینرژیست اکسین) بر عملکرد گوجه‏فرنگی، خیار، بادنجان و کلم‏پیچ در شرایط مزرعه‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی و فیزیولوژی گیاهان باغبانی، پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی جهاد

چکیده

پژوهش حاضر در بهار و تابستان سال زراعی 1389 با هدف بررسی تأثیر محلول‏پاشی تنظیم‌کنندۀ رشد فنیل فتالامات بر عملکرد و اجزای عملکرد سه سبزی میوه‏ای شامل گوجه‏فرنگی، بادنجان و خیار و کلم‏پیچ به‌عنوان یک نوع سبزی برگی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل زمان محلول‏پاشی و تعداد دفعات محلول‏پاشی با فنیل فتالامات اسید (غلظت هزار میلی‌گرم در لیتر) بود. گیاهانی بدون محلول‏پاشی به‌منزلۀ شاهد در نظر گرفته شدند. اولین مرحلۀ محلول‏پاشی در زمان شروع گل‌دهی بود و دو نوبت بعدی به فواصل 15 روز در‌مجموع تا 3 بار و در مورد خیار تا چهار بار تکرار شدند. نتایج آزمایش در مورد گوجه‏فرنگی نشان داد بیشترین تعداد میوه در بوته (73 عدد)، بیشترین عملکرد بوته (5 کیلوگرم) و عملکرد در واحد سطح (10 کیلوگرم) از محلول‏پاشی در شروع گل‌دهی به دست آمد. بررسی عملکرد خیار نشان داد بیشترین تعداد میوه (41 عدد) و عملکرد بوته (4/6 کیلوگرم) به محلول‏پاشی در زمان گل‌دهی اختصاص داشت. در مورد بادنجان بالاترین مقادیر تعداد میوه در بوته (7/6 عدد)، وزن تک‌میوه (3/447 گرم) و عملکرد تک‌بوته (3 کیلوگرم) مربوط به تیمار اول محلول‏پاشی (قبل از باز‌شدن گل‏ها) و تیمار دوم محلول‏پاشی (دو هفته بعد از باز‌شدن گل‏ها) بود. مطالعۀ تیمار محلول‏پاشی روی کلم‏پیچ نیز آشکار ساخت سنگین‌ترین هد کلم (4/2 کیلو گرم به ازای هر هد) و بیشترین وزن کل تک‌بوته (680/3 کیلوگرم) از محلول‏پاشی در سه نوبت محلول‏پاشی (بعد از استقرار نشا‌ها، دو هفته بعد از اولین مرحله و دو هفته بعد از دومین مرحلۀ محلول‌پاشی) به دست آمد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of concentration and spraying time of phenyl-phethalamate acid (Auxin Synergist) on yield of tomato, cucumber, eggplant and cabbage under field conditions

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Javanpour
 • Seyed-Zia Nosrati
 • Meysam Nejadsahebi
Member of the scientific board of the Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

To determine effects of phenyl-phethalamate acid on yield and yield components of tomato, cucumber, eggplant and cabbage, this experiment was investigated in a randomized complete block design with three replications in the spring and summer of 2010. Treatments included the time and number of foliar spraying with phenyl-phethalamate acid (1000 ppm). Control plants were not sprayed. The first step of foliar spraying was the start of flowering. Next sprays were repeated three times and 4 times for cucumber 15 days intervals. According to results, foliar spraying at flowering time had the highest effects on fruit numbers (73 fruits), yield per plant (5 kg) and yield per area (10 kg/m2) in tomato. In cucumber, the highest fruit numbers (41 fruits) and yield per plant (6.4 kg/m2) was observed in flowering stage. The highest fruit number (6.7 fruits), mean fruit weight (447.3 g fruit-1) and yield per plants (3 kg/plant) was observed in eggplant with application of phenyl-phethalamate before flowering as well as 2 weeks later. In cabbage, foliar spraying at transplanting time, 2 and 4 weeks later, produced the largest heads (2.4 kg head -1) and the highest plant total weight (3.68 kg F.W.).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flowering
 • fruit-bearing vegetables
 • Growth regulator
 1.  

  1. Buza, J. (1986). A Nevirol 20 WP alkalmazasanak tapasztalataia szIlItermesztesben. Novenyvedelem, 22(5), 232-234.
  2. Glaps, T. & Gorecki, R. (1989). Wpływ substancji wzrostowych na plonowanie oberżyny. Biblioteka Wyszukiwwarka, 125–127.
  3. Kowalska, G. (2003). The effect of pollination method and flower hormonization on yielding of eggplant (Solanum melongena L.) grown in a plastic tunnel. Folia Horticulturae, 15(2), 77–87.
  4. Kowalska, G.(2006). Eggplant (Solanum melongena L.) flowering and fruiting dynamics depending on pistil type as well as way of pollination and flower harmonization. Folia Horticulturae, 18(1), 17–29.
  5. Nosrati, S. Z., Hadadinezhad, M., Salimpoor, A., & Javanpoor Heravi, R. (2012). Effect of N-Phenyl-Phetalamic Acid on Fruit Set and some Morphological Fruit Index of Four Grapevine (Vitis Vinifera L.) Cultivars. Iranian Journal of Horticultural Sciences. 43(1), 103-113. (In Persian)
  6. Nosrati, Z., Khadivi Khoob, A., & Bouzari, N. (2011). Evalution of N-Phenyl-Phthalamic acid influence on fruit setting and quality of Sweet Cherry cultivars. American Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science, 10(6), 988-991.
  7. Nyeki, J., Soltesz, M., & Szabo, Z. (2002). Fajtatarsitas a gyumolcsultetvenyekben. Mezogazda Kiado, Budapest, 382.
  8. Racsko, J. (2004). Effect of auxin-synergistic preparation and fertilization on fruit setting and fruit quality of apple. Journal of Agricultural Science, 15, 21-26.
  9. Racsko, J. & Lakatos, L. (2003). Effect of N-Phenil-Phtalanicacid (Nevirol 60 WP) on quantitative and qualitative parameters of some horticultural plants, In: Proceeding of 3rd International Plant Protection Symposium at Debrecen University. 15-16 October, Debrecen, Hungary, 216-224.
  10. Racsko, J., Holb, I., Szabo, Z., Thurzo, S., Dren, G. & Nyeki, J. (2006). Effect of auxin-synergisticpreparation (Nevirol 60 WP) on flowering date and yield of sour-cherry and European plum fruits in Hungary. Acta Horticulturae, 727, 279-282.
  11. SAS Institute. (2001). SAS/STAT user´s guide. Version 9. SAS Institute, Cary, N.C.
  12. Soltani, A. (2007). Application SAS in statistical analysis. Mashhad University Press. P, 182. (In Persian)
  13. Svaton, F., & Palka, Z. (1993). Effect of new growth regulators on certain economic characteristics of winter rape. Vyzkumna Stanice Olejnin, 746 01 Opava, Czech oslovakia, P, 424.
  14. Thurzo, S., Racsko, J., Veres, Z.S., Soltesz, M., Szabo, Z., Nyeki, J., Dren, G., Szabo, T. & Holb, I. (2008). Effect of N-Phenyl-Phthalamic acid and fertilization on flowering, fruit set and fruit quality parameters of sweet cherry. Acta Horticulturae, 795, 727-732.