اثر غلظت‏های مختلف بور بر غلظت و توزیع این عنصر و برخی عناصر غذایی دیگر در دو رقم زیتون در شرایط آبکشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

سمیت بور یکی از اختلالاتی است که در خاک‏های شور و مناطق خشک دیده می‏شود. از بین تمامی منابع آلوده‏کننده، آب آبیاری مهم‌ترین عامل افزایش بور در خاک است. اصلاح خاک‏های غنی از بور مشکل است و ارقام می‏توانند نقش مهمی در مقاومت به سمیت بور ایفا کنند. بدین منظور و برای ارزیابی اثر غلظت‏های مختلف بور بر غلظت عناصر و نیز توزیع بور در گیاه زیتون آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش سطح بور (2/0، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی‌گرم در لیتر) و دو رقم زیتون (کنسروالیا و آمیگدالولیا) همراه با چهار تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح بور میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم در برگ‏ها کاهش معناداری می‏یابد. میزان نیتروژن رقم آمیگدالولیا با افزایش غلظت بور به 50 میلی‏گرم در لیتر 47‌درصد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. غلظت بور در همة قسمت‏های گیاه با افزایش سطوح بور در محلول غذایی افزایش یافت. علائم ظاهری سمیت بور توصیف‌شده در این پژوهش 45 روز بعد از شروع آزمایش ابتدا در رقم آمیگدالولیا در غلظت‏های (30، 40 و 50 میلی‏گرم در لیتر) و در رقم کنسروالیا 75 روز بعد از آزمایش در تیمارهای 40 و 50 میلی‏گرم در لیتر ظاهر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Concentrations of Boron on Concentration and Distribution of this Element and some other Nutrients in Hydroponic Condition in two Olive Cultivars

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Rostami 1
  • Seyed Jalal Tabatabei 2
  • Faribourz Zare Nahandi 3
  • Mohammad Rahman Pour Azar 1
1 Former Graduate students, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Boron toxicity usually occurs in arid and saline soils. Among all the pollutant's
resource, irrigation water is the most important factor in boron elevating in the soil.
Modification of boron-rich soils is difficult and in this case, resistant varieties can play
an important role in increasing the cultivation in areas with high boron level. To assess
the effects of different concentrations of boron on nutrient concentration and its
distribution in olive plants, a factorial experiment was carried out in completely
randomized design with six levels of boron (0,2, 10, 20, 30, 40 and 50 mg L-1) and two
varieties (Konservolia and Amygdalolia) with four replicates. Results showed that with
increasing the levels of boron, the level of nitrogen, phosphorus, potassium and calcium
decrease significantly. With increasing of boron concentration to 50 mg L-1, nitrogen
levels decreased to 47% in Amygdalolia compared to control. Boron concentrations in
all plant parts increased with increasing boron level in the nutrient solution. Described
diagnostic symptoms of boron toxicity were appeared 45 days after beginning of the
experiment in the concentrations of (30, 40 and 50 mg L-1) and in Konservolia appeared
75 days after beginning of the experiment in the concetrations of 40 and 50 mg L-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • boron
  • diagnostic symptoms
  • nutrient uptake
  • olive
  • Toxicity