تأثیر شرایط نگهداری پداژه بر خصوصیات کمّی و کیفی دو رقم گل گلایل (Gladiolus grandiflorus) ارقامWhite Prosperity و Rose Supreme

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل و گیاه ایران

چکیده

خصوصیات کیفی پداژه، یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت گل بریدة گلایل است، از‌این‌رو شرایط نگهداری پداژه در انبار در زمان استراحت و هنگام جابه‌جایی بر روی کیفیت گل تأثیر‌گذار است. در این پژوهش اثر التیام‌دهی پداژه قبل از انبار و شرایط مختلف نگهداری پداژه بر صفات رویشی، زایشی، کیفیت و عمر پس از برداشت دو رقم گل گلایل سفید و صورتی بررسی شد. نتایج نشان داد با التیام‌دهی قبل از انبار و اعمال دمای 5 درجة سانتی‌گراد به‌مدت یک و دو ماه قبل از کشت پداژه، درصد جوانه‌زنی، رشد رویشی و زایشی گیاهان به‌دست‌آمده بهبود پیدا می‌کند. همچنین تعداد روز از کشت تا جوانه‌زنی و گلدهی در این پداژه‌ها کاهش یافت و پداژه‌‌های تولید‌شده و گل‌‌های شاخه‌بریده در این گیاهان نیز از کیفیت بهتری برخوردار بود. پداژه‌هایی که تا انتهای دورة انبارمانی در دمای 5 درجة سانتی‌گراد نگهداری شدند، بیشترین تعداد روز از کشت تا گلدهی را داشتند ولی گل‌‌های به‌دست‌آمده از این پداژه‌ها کیفیت بسیار خوبی داشتند. گیاهان و گل‌های تولید‌شده از پداژه‌هایی که تا انتهای دورة انبارمانی در دمای 13 درجة سانتی‌گراد قرار داشتند پایین‌ترین کیفیت را داشتند. نگهداری پداژه‌ها در انبار معمولی بدون کنترل دما به تأخیر جوانه‌زنی و رشدی بینابین تیمارهای بالا و تولید گیاهانی با کیفیت متوسط منجر شد. نتایج به‌دست‌آمده در هر دو رقم روند مشابهی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality and Quantity Characteristics of Two Gladiolus Cultivars (Gladiolus grandiflorus cv. White Prosperity and Ruse Supreme)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Karimi 1
  • Siyamak Kalantari 2
  • Rouhangiz Naderi 3
  • Mohammadreza Shafiei 4
1 MSc. Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Member of the Scientific Board, National Research Center of Ornamental Plants of Iran, Iran
چکیده [English]

Storage conditions influence quality of gladiolus corms which thereby affects quality
of flowers. In the present study, the effects of pre-storage curing and different
temperature conditions on corm germination and various vegetative and reproductive
growth parameters of Gladiolus grandiflorus cv. White Prosperity and Gladiolus
grandiflorus cv. Ruse Supreme were studied. Application of pre-storage curing with one
or two months of cold treatment 50C resulted in the best dormancy release and faster
bolting. These corms produced better plant and cut flower quality. The elongation of
flowering shoot and flowering delayed when the corms stored at 50C for the whole
storage period, but produced good quality cut flowers, showing interruption of
dormancy release. In the other hand, the corms stored during whole storage period at
130C had lower and longer plant emergency and produced lower quality plants and
flowers. This shows that dormancy release was not completed. The corms stored in noncontrolled
temperature room showed growth and production characteristics between
these two categories. The observation and data for both cultivars showed the same
tendency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cold treatment
  • curing
  • storage