ارزیابی تنوع و روابط ژنتیکی توت‌فرنگی رقم کردستان با تعدادی از ارقام تجاری‌ با استفاده از نشانگرهای ریز‏ماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

4 دانشیار پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه شیراز

5 دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

6 استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

به‌منظور ارزیابی روابط ژنتیکی توت‌فرنگی رقم کردستان و همچنین تغییرات ژنتیکی و اختلاط ژنتیکی احتمالی این رقم با دیگر ارقام تجاری 33 نمونه گیاهی شامل: 20 نمونه از رقم کردستان از مزارع مختلف و قدیمی استان کردستان با 7 رقم و دورگه روسی و 6 رقم تجاری معروف دنیا با 10 نشانگر ریزماهواره آنالیز شد. در هر جایگاه ریزماهواره بین 4‌‌ تا 8 آلل (میانگین 5/5 آلل) مشاهده شد و محتوای چند‌شکلی اطلاعات نشانگرها بین ‌59/0‌تا 86/0 متغیر بود. با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه‏‌‌ای و همچنین تجزیه و تحلیل مختصات اصلی، ارقام در هشت گروه (شامل دو گروه اصلی نمونه‌‏های رقم کردستان و ارقام و دورگه‌های روسی و ارقام تجاری هر کدام یک گروه) قرار گرفتند. نمونه‌های رقم کردستان قرابت بیشتری با ارقام روسی در مقایسه با ارقام آمریکایی و اروپایی داشتند که با توجه به پیشینة تاریخی آن می‏‏تواند بیانگر این باشد که توت‌فرنگی رقم کردستان احتمالاً یک رقم روسی است که در گذشته وارد ایران شده است. در این مطالعه مواردی از اختلاط فیزیکی رقم کردستان با ارقام تجاری دیگر در مزارع و همچنین یک مورد وقوع جهش در این رقم مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Genetic Diversity and Relationships of ‘Kurdistan’ Strawberry to some Commercial Cultivars using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

 • Abbas Lotfi 1
 • Ali Gharaghani 2
 • Enayatoolah Tafazoli 3
 • Ali Niazi 4
 • Saeed Eshghi 5
 • Ali-Akbar Mozafari 6
1 MSc., College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
3 Professor, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
4 Associate Professor, Institute of Biotechnology, University of Shiraz, Shiraz, Iran
5 Associate Professor, College of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
6 Assistant Professor, College of Agriculture, Kurdistan University, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate genetic relationship, diversity and possible genetically and
physical mixing of Kurdistan cultivar with Russian, American and European cultivars a
collection of 33 samples including: 20 accessions of cv. Kurdistan from different fields
of Kurdistan province, 7 Russian and 6 American and European cultivars were analyzed
using 10 molecular markers. Result indicated that in each microsatellite locus, between
4 to 8 (with an average of 5.5) alleles were seen and Polymorphism information content
of loci varied between 0.59- 0.86. Using cluster and also factor analysis, cultivars were
divided in to 8 groups: (including 2 main groups of Kurdistan cultivar samples and
Russian cultivars, the rest of the commercial cultivars were placed in the 4th to 8th
groups. High Similarity was obtained between Kurdistan cultivar and Russian Cultivars.
In comparison to American and European cultivars, considering historical background,
it could mean that Kurdistan variety might have been a Russian cultivar originally,
which has brought to Iran in the past. Results of this study revealed some cases of
physical mixing of Kurdistan strawberry with other commercial cultivars in growing
fields and also a case of mutation of this cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kurdistan strawberry
 • Genetic relationship
 • genetic mixing
 • microsatellite marker
 • commercial strawberry cultivars