بررسی رابطه بین کربوهیدرات با نمو و پیری گل لیلیوم هیبرید LA رقم سبدازل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

عمر گلدانی لیلیوم به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که این عوامل، کیفیت زندگی گیاه را تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهند. به‌طور‌کلی، قندها برای گسترش عمر گلدانی گل‌های بریده استفاده می‌شوند. چنین اثرات مفیدی، با بهبود روابط آبی و افزایش انرژی در دسترس بافت‌های گل، برای تنفس در ارتباط است. برای تعیین اهمیت توزیع مجدد کربوهیدرات‌ها در تنظیم نمو و پیری، نقش ساکارز در لیلیوم هیبرید LA سبدازل بررسی شد. این آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عمر پس از برداشت گل پس از شکوفایی جوانه‌های جدا‌شده از گل‌آذین، با مقدار کل کربوهیدرات گلپوش در موقع برداشت همبستگی داشت، در‌حالی‌که طول عمر گل‌های متصل به گل‌آذین، تقریباً ثابت باقی می‌‌ماند که احتمالاً به‌علت توزیع مجدد کربوهیدرات‌هاست.
مقدار کربوهیدرات موجود در گلپوش‌ها، یک فاکتور کلیدی در نمو و پیری گل لیلیوم است. با افزایش رشد جوانه، مقدار نشاسته در گلپوش جوانه‌ها افزایش یافت، به‌گونه‌ای که در جوانه‌های 80 میلی‌متری بیشترین مقدار نشاسته (3/10 میلی‌گرم در گرم وزن خشک) مشاهده شد.در زمان نمو جوانه‌های گل لیلیوم، روند تغییرات ساکارز، گلوکز و فروکتوز تقریباً همانند است. وجود مقادیر تقریباً یکسانی از گلوکز و فروکتوز درون گلپوش‌های لیلیوم نشان می‌دهد که احتمالاً ساکارز، توسط اینورتاز سریعاً تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد که قندهای احیایی، بخش بزرگی از ذخیرة کربوهیدرات در گلپوش‌ها را فراهم می‌کنند. جوانه‌های گل مراکز فعال متابولیکی هستند و احتمالاً قند انتقالی در آن‌ها ساکارز است. اما کاربرد قند در محلول گلدانی، سبب زردی بیشتر برگ‌ها در مقایسه با محلول بدون قند شد و غلظت‌های بیشتر ساکارز هم سبب سیاه‌شدن برگ‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Relation between Carbohydrate with Development and Senescence in Lilium LA Hybrid cv. “CebDazzle”

نویسندگان [English]

  • Nasrin Majidian 1
  • Rouhangiz Naderi 2
  • Mesbah Babalar 3
  • Vahideh Nazeri 4
  • Majid Majidian 5
1 PhD., University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Associate Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
5 Assistant Professor, University of Guilan, Guilan, Iran
چکیده [English]

Lilium flowers vase life are associated by different factors which influence life
quality of plant. Sugars are generally used to extend the vase life of the most cut
flowers. Such beneficial effects have been associated with an improvement of water
relations and an increase in available energy for respiration by floral tissues. In order to
determine the importance of carbohydrate distribution in regulation of development and
senescence, the role of sucrose was characterized based on completely randomized
design in lilium LA hybrid "Ceb Dazzle" flowers. Postharvest flower longevity after
anthesis of detached buds was well correlated with total carbohydrate content of the
tepals at harvest time. Longevity of attached flowers remained constant within the
inflorescence, likely due to postharvest redistribution of tepal carbohydrate. By
increasing the buds growth, starch amount was increased. Buds with 80 mm length had
the most amount of starch. In development time of buds, changes trend in sucrose,
glucose, and fructose level was the same, approximately. The nearly identical amounts
of fructose and glucose within lily tepals suggest that sucrose is probably converted by
invertase, rapidly. It seems that reduced sugars supply a large proportion of the
carbohydrate pool in the tepals. The flower buds are active metabolic centers, since the
translocation sugar is probably sucrose. However, sugar application in the vase solution
induced more development of leaf yellowing when compared to those in a sugarless
solution and higher concentrations of sucrose caused leaf blackening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bud
  • Carbohydrate
  • LA hybrid lilium (Longiflorum×Asiatic hybrids)
  • leaf yellowing
  • Senescence