اثر اتانول و اسید جیبرلیک بر دوام عمر و کیفیت گل بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida cv. Napoli)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

2 استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

آلسترومریا یکی از گل­های شاخه ­بریده­ای است که به دلیل عملکرد بالا، گلهای زیبا و تنوع رنگ، در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زرد شدن برگها، شاخص اولیه زوال گل­های آلسترومریا محسوب می­شود. به منظور ایجاد تأخیر در زرد شدن برگها ، و بهبود دوام عمر و سایر ویژگی­های کیفی گل­های شاخه ­بریده­ی آلسترومریا رقم ‘Napoli’، آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی طراحی شد و اثر غلظت­های مختلف اتانول (0، 2، 4 و 6 درصد) و جیبرلیک اسید (0، 50، 100 و 150 میلی­گرم در لیتر) در محلول نگهدارنده، که همگی 4 درصد ساکارز را نیز به همراه داشتند، به دو روش تیمار موقت (24 ساعت) و مداوم، بر دوام عمر گل­، میزان کلروفیل برگ­، وزن تر شاخه­ بریده، میزان جذب آب، محتوای آب نسبی، قطر گل و نشت یونی بافت­ گلبرگ مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بالاترین میزان کلروفیل برگ­ در تیمارهای حاوی 100 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک در هر دو روش بدست آمد، اما تیمار مداوم تأثیر بهتری بر دوام عمر گل­­ها، میزان جذب محلول، و افزایش وزن تر و قطر گلها داشت. همچنین، تیمار مداوم اتانول 2 درصد همراه با 100 و 150 میلی­گرم در لیتر اسید جیبرلیک، باعث بیشترین دوام عمر گل­های آلسترومریا شد و استفاده از غلظت­های بالاتر اتانول، کاهش عمر گل­ها را بدنبال داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Ethanol and Gibberellic Acid on Vase Life, and on the Quality of Alstroemeria (Alstroemeria hybrida cv. Napoli) Cut-Flowers

نویسندگان [English]

  • Rahele EDALATI MARFE 1
  • Mostafa ARAB 2
  • Rohangiz NADERI 3
  • Mahmood Reza ROZBAN 2
1 Fromer Graduate students, Aboureyhan Campus, University of Tehran
2 Assistant professors Aboureyhan Campus, University of Tehran
3 Associate professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Alstroemeria is a cut-flower that has recently become increasingly popular because of its beautiful flowers of various colors, and high yield. Leaf yellowing is considered as a primary index of Alstroemeria flower deterioration. In order to study how to alleviate this disorder and improve the flower,s longevity as well as its other quality traits, a factorial experiment was conducted on the "Napoli" cultivar of Alstroemeria cut-flowers. Throughout the experiment, different levels of ethanol (0, 2, 4, 6%) and of GA3 (0, 50, 100, 150 mg/liter) along with 4% sucrose, were applied in preservative solutions in either one of the two forms of pulse or continuous application. The evaluated traits were: flower longevity, chlorophyl content, flower fresh weight, solution uptake, relative water content, flower diameter, as well as ion leakage. Based on the obtained results, the most leaf chlorophyll content was found in cut-flowers treated with 100 mg/L GA3 in either one of the pulse or continuous methods. But, the continuous method proved to have better effects on flower vase life, solution uptake, flower fresh weight and as well on the diameter. Also, application of 2% ethanol  along with either 100 or 150 mg/L of GA3 was found out to bring about the most increased flower longevity. Application of higher concentrations of ethanol in this treatment caused a decrease in the flower vase life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • continuous treatment
  • Flower vase-life
  • ion leakage
  • Pulse