غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

پایه‌های انگور قادرند سازگاری ارقام را به اقلیم های مختلف، انواع خاک­­ها و شرایط گوناگون و نامساعد  افزایش ‌دهند. با توجه به ژرم پلاسم غنی انگور در ایران می­توان از ارقام و ژنوتیپ های پررشد موجود که از پتانسیل ژنتیکی مطلوبی برخوردارند به عنوان پایه متحمل به خشکی برای ارقام تجاری استفاده نمود. در این پژوهش 698 ژنوتیپ و رقم بارده موجود در کلکسیون ملی انگور ایران واقع در ایستگاه تحقیقات درجه یک انگور تاکستان بر اساس صفات موجود در توصیف­نامه جهانی انگور و با تاکید بر صفات مربوط به قدرت رشد بررسی و تعدادی از ژنوتیپ­های مستعد انگور طی سه مرحله ارزیابی جداگانه انتخاب شدند. در مرحله اول ارزیابی­ها که بر اساس صفات تراکم کرک برگ و شاخه انجام شد، 150 رقم و ژنوتیپ انتخاب شدند و همگی در مرحله دوم در سه تکرار برای صفات قطر تنه و طول شاخه مجددا مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله سوم، 17صفت مورفولوژیکی مربوط به تحمل خشکی در محل کلکسیون ملی انگور ایران و در شرایط مزرعه ای روی ارقام انتخابی ارزیابی شد. درنهایت این ارزیابی که ارقام متحمل به خشکی معرفی شده توسط دیگر محققین را نیز شامل می شد به 44 ژنوتیپ کاهش یافت که حاکی از انجام غربالگری متوسط بود. نتایج نشان داد که بین دو صفت قطر تنه و طول شاخه همبستگی وجود نداشته و طول شاخه نمی تواند ملاک خوبی برای رشد قوی و تحمل به خشکی ناشی از آن باشد. به جز صفت طول شاخه، دیگر صفات بررسی شده با یکدیگر همبستگی های معنی دار مثبت و منفی در سطح یک و 5 درصد نشان دادند. ارقام کج انگور بجنورد، سرخک قوچان، سیاه معمولی زرقان و قلاتی شیراز ژنوتیپ های پر رشد و واجد صفات مرتبط با خشکی بودند که احتیاج به آزمایش های تکمیلی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Primary Morphological Screening of 698 Grapevine Genotypes to Select Drougth Tolerant Rootstocks

نویسندگان [English]

  • Mehdi HADDADINEJAD 1
  • Ali EBADI 2
  • Mohammad Reza FATTAHI MOGHADDAM 3
  • Mohammad Ali NEJATIAN 4
1 Former Postgraduate Student University colleg of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran
2 Professor University colleg of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran
3 Associate Professor, University colleg of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran
4 Research Assistant Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Grapevine rootstocks are of the potential to increase cultivars, adaptation to different climates, soil types and a variety of unfavorable conditions. Considering the existence of a rich grapevine germplasm in Iran, it is possible to pick up vigorous genotypes and cultivars as drought tolerant rootstocks for commercial use due to their vast genetic potential. In this study, 698 fruitful genotypes from the collection of the National Iranian Grapes Research Station, Takestan(Qazvin province) were studied as based upon the characters considered in the grapes, descriptor with emphasis on vigor grape, descriptor related traits and some potent genotypes being selected within three distinct stages. The first stage of evaluation, that included leaf and branches, hair density traits, resulted in choosing 150 genotypes, further evaluated for trunk diameter and shoot length in three replications as the second stage. A third stage of evaluation was comprised of 17 morphological traits associated with drought tolerance, studied on the screened genotypes in field conditions at the National Collection of Grape Varieties of Iran. The final number of genotypes was decreased to 44, within medium screening, and with consideration of others, recognized drought tolerant genotypes. Results indicated that there was not any correlation between trunk diameter and shoot length, and therefore shoot length could not be considered as an index of vigor and its related drought tolerance. There were significant positive vs. negative correlations between and among the studied traits, except for shoot length. Kaj Angur of Bojnurd, Sorkhak from Quchan, Siyah Mamuli (Ordinary Black) of Zarghan and Ghalati of Shiraz bore drought tolerance traits and were proposed as promising, but only after, undergoing further complementary experiments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grapevine rootstock
  • drought tolerance
  • Hair density
  • Trunk diameter
  • Correlation