تاثیر محلول پاشی کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت و میزان قندها، عناصر غذایی و برخی صفات کمی و کیفی میوه در ارقامی از گلابی آسیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تاثیر محلول پاشی عناصر کلسیم، روی و بور بر ریزش قبل از برداشت میوه، میزان قندها، غلظت کلسیم، روی و بور میوه و برخی خواص فیزیکوشیمیایی میوه در 5 رقم از ارقام وارداتی گلابی آسیایی(Pyrus serotina Rehd.) به نام های  ‘KS’7،‘KS’8،‘KS’11،‘KS’12 و‘KS’14 در شرایط آب و هوایی تهران مورد ارزیابی قرار گرفت. از یک ماه پس از تشکیل میوه تا رسیدن میوه، هر 2 هفته یکبار درختان با عناصر کلسیم، روی و بور و مخلوط این سه عنصر با غلظت 5 در هزار محلول پاشی شدند و در این دوره ریزش میوه ها نیز اندازه گیری شد. در زمان برداشت میوه قندهای مختلف میوه با دستگاه HPLC و عناصر غذایی نامبرده در برگ و میوه توسط دستگاه ICP اندازه گیری شد. کاربرد عناصر غذایی به طور معنی داری باعث کاهش ریزش میوه در تمام ارقام شد و مخلوط کلسیم، روی و بور با 3/6% ریزش بیشترین تأثیر را نسبت به 3/17% ریزش در شاهد داشت. در این مطالعه در تمام ارقام قند غالب میوه، فروکتوز بود و بعد از آن گلوگز، سوربیتول و ساکاروز بیشترین مقدار بود. کاربرد عناصر غذایی باعث افزایش معنی دار قندها در میوه شد بطوریکه در ارقام و تیمارهای غذایی مختلف فروکتوز 1تا 5/2، گلوکز 1 تا 1/2، سوربیتول 2 تا 7/3 و ساکاروز 7/0 تا 2/2 درصد وزن تر میوه افزایش یافت. کاربرد عناصر غذایی به طور معنی داری باعث افزایش میزان مواد جامد محلول (بین 1 تا 2 درجه بریکس)، 2-1 درصد قند کل،  mg 100-1g12/0-07/0 اسیدیته و g5/1-1 وزن خشک میوه را در ارقام مورد آزمایش افزایش داد. همچنین کاربرد کلسیم باعث افزایش سفتی میوه در ارقام مختلف گردید. محلول پاشی عناصر کلسیم، روی و بور تأثیر زیادی بر افزایش غلظت این عناصر در برگ و میوه ارقام مورد آزمایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Ca, Zn and B Spray Application on Preharvest Fruit Drop, Sugar and Nutrient Contents and on some Quantitative and Qualitative Fruit Characterestics in some Asian Pear (Pyrus serotina Rehd.) Cultivars

نویسندگان [English]

  • Hasan Khoshghalb 1
  • Kazem ARZANI 2
  • Mohammad Jafar MALAKOUTI 3
  • Mohsen BAZEGAR 4
1 Assistant Professor, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.
2 Professor University of Tarbiat Modarres
3 Professor University of Tarbiat Modarres
4 Associate Professor, University of Tarbiat Modarres
چکیده [English]

The effect of Ca, Zn and B spray application on preharvest fruit drop, sugars, calcium, zinc, and boron concentrations and as well on some physicochemical fruit properties of five commercial Asian pear cultivars (‘KS’7, ‘KS’8, ‘KS’11, ‘KS’12 and ‘KS’14) was investigated under Tehran Province,s environmental conditions. Trees were sprayed one month past fruit set until harvest within two week intervals with Ca, Zn, B and as well with their mixtures at 5% concentrations. Fruit drops were recorded  from treatments, start untill harvest. At the time of fruit harvest, fruit sugar and mineral contents were determined using HPLC and ICP, respectively. Results revealed that Ca, Zn and B applications decreased preharvest fruit drop in a way that a combination of Ca, Zn, and B applications rendered a 6.3% fruit drop in comparison with 17.3% occurring in control. Throughout the research, fructose was found out as the dominant sugar followed by glucose, sorbitol and sucrose in the studied cultivars. Spray applications of Ca, Zn and B increased the fruits, fructose, glucose, sorbitol and sucrose contents in all the studied cultivars (1-2.5, 1-2.1, 2-3.7 and 0.7-2.2 % fresh weight, respectively). In addition, total soluble solids increased by 1-2 ºBrix total sugars (1-2 % of fresh weight), total acidity (0.07-0.12 mg 100-1g) and dry weight (1-1.5g) of fruits in all cultivars. Spray of Ca increased fruit firmness (1-2 N varied with cultivar). Spray of Ca, Zn and B applications increased Ca, Zn and B mineral contents of both leaves and fruit.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Asian pear
  • firmness
  • Physicochemical properties
  • Sugar