اثر پایه ها و روش های مختلف پیوند بر زنده مانی و رشد رویشی، عملکرد و برخی صفات کیفی میوه خیار گلخانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، دانشجوی سابق دکتری و استادیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

اثر پنج پایه کدوی هیبرید Cucurbitamaxima× Cucurbitamoschata شامل Azman-RZ، Ferro-RZ، ES152، RS841 و ES101 و دو روش پیوند نیمانیم و حفره ای در پیوند خیار گلخانه ای رقم "خسیب" بر زنده مانی، صفات رویشی، عملکرد و صفات کیفی میوه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. گیرایی پیوند بین روش های مختلف متفاوت بود و روش حفره ای نسبت به روش نیمانیم برتر بود. اثر نوع پایه هم بر گیرایی موثر بود و بیشترین گیرایی در پایه ES101 مشاهده گردید. اثر روش پیوند در طول بوته 30 روز پس از کاشت، طول و تعداد میانگره، عملکرد پیش رس و کل و نسبت میوه بازارپسند به درجه دو باعث ایجاد تفاوت معنی دار در سطح احتمال 5% گردید. اثر نوع پایه مورد استفاده نیز در طول بوته 30 روز پس از کاشت، تعداد و طول میانگره، عملکرد پیش رس، میان دوره، پایان دوره و کل، نسبت طول به قطر میوه و نسبت میوه بازارپسند به درجه 2 باعث ایجاد تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5% گردید. گیاهان پیوندی در صفات رویشی و عملکرد بر گیاهان غیرپیوندی برتری داشتند. براساس نتایج این تحقیق پایه RS841 مناسب ترین پایه برای کاربرد در خیار گلخانه ای رقم "خسیب" می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Rootstocks and Grafting Methods on Survival rate, Vegetative Growth, Yield, and some Qualitative Traits in Greenhouse Grown Cucumber, cv. "Khassib

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar HEIDARI ZAFREH 1
  • Abdolkarim KASHI 2
  • Zahra SAFARI 1
  • Sepideh KALATEJARI 1
  • Ali FARHADI 3
1 Member of Young Researchers Club, former graduate student and Assistant professor of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Professor, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 academic member of Agriculture and Natural Resources research center of Isfahan
چکیده [English]

Effect of five hybrid cucurbita (Cucurbita maxima×C. moschata cvs.) namely: Azman-RZ, Ferro-RZ, ES152, ES101 and RS841 as rootstock and two grafting methods (splice and hole Insertion) on the survival rate, some vegetative growth traits and as well on quantitative and qualitative traits in greenhouse grown cucumber, cv. "Khassib" was investigated in greenhouse conditions. The survival rate differed among rootstocks and between grafting methods with ES101 as rootstock and hole insertion, as grafting method exhibiting higher early survival rates. Length of main stem at 30 Days After Planting(DAP), length and number of internodes, early and final yields as well as rate of marketable fruits were affected by different grafting methods. The kind of rootstock significantly affected the length of main stem at 30 DAP, number and length of internodes, early, middle and end period of harvesting as well as total yield, length to diameter ratio of fruit and rate of marketable fruits (p< 0.05). For most of the investigated traits, the grafted plants benefited from a better status than non-grafted ones, but not all the rootstocks showed similar effects, so can't be presented as rootstocks for many cultivars. According to the obtained results RS841 was the superior rootstock for cucumber cv. "Khassib".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetable grafting
  • Rootstock
  • scion
  • Greenhouse grown cucumber