بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های جنس فلفل (Capsicum spp.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی

نویسندگان

چکیده

فلفل گیاهی است از خانواده Solanaceae، که به عنوان طعم دهنده غذا، رنگ‎دهنده و نیز به دلیل داشتن خواص دارویی متعدد در دنیا مورد توجه است، ولیکن تاکنون در ایران تحقیقی برای شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ‌های فلفل صورت نگرفته است. این آزمایش به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جنس فلفل با استفاده از?? صفت مورفولوژیکی بر اساس توصیف نامه فلفل، برروی 77 ژنوتیپ در قالب طرح آگمنت با 3 بلوک و 3 شاهد انجام گردید. در بررسی همبستگی صفات کمی، بیشترین همبستگی مثبت بین عرض میوه و وزن تر میوه (**8?3/0) مشاهده شد. نتایج تجزیه به عامل‎ها نشان داد 13 عامل اصلی و مستقل، ?9/7? درصد از تغییرات کل داده‎ها را توجیه کردند. با استفاده از رگرسیون گام به گام، هنگامی که وزن تر میوه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات کمی به عنوان متغیرهای مستقل درنظرگرفته شدند، صفات عرض میوه، ضخامت دیواره میوه، طول برگ، عرض برگ و طول میوه، 8/73 درصد از تغییرات متغیر وابسته را به خود اختصاص دادند و این صفات باید درتوجیه تغییرات وزن تر میوه مدنظر قرار گیرند. تجزیه خوشه‎ای (کلاستر) بر اساس صفات اندازه‎گیری شده با استفاده از روش وارد نشان داد، 77 ژنوتیپ در ? گروه قرار می گیرند، ضمناً تنوع ژنتیکی درنمونه‎ها با پراکندگی جغرافیایی آنها مطابقت نداشت. به طور کلی نتایج به دست آمده از این تحقیق مشخص کرد اولاً، ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، از نظر صفات بررسی شده از تنوع بالایی برخوردارند و منابع ژنتیکی مناسبی برای انجام امور اصلاحی هستند ثانیاً، همانطور که تحقیقات گذشته نشان داده بود صفات مرفولوژیکی، ابزاری کارا و دقیق در طبقه‌بندی ژنوتیپ‌های گیاهی هستند و می‌توانند در گروه‌بندی و تفکیک ژنوتیپ‌های فلفل نیز، مؤثر واقع شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Genetic Diversity in Pepper (Capsicum spp.) Genotypes Using Morphological Traits

نویسندگان [English]

  • sahar ghazi zadeh
  • Mohammad Esmaiil hassani
  • Abd-o-lah Mohammadi
  • Maryam Bahrami Rad
چکیده [English]

Pepper belongs to the family of Solanaceae that is being used as a food flavoring, a coloring agent, a pharmaceutical ingredient and in other innovative ways. This study was carried out to evaluation of genetic diversity in pepper genotypes using 40 morphological traits on 77 genotypes in augmented design with three controls. Measuring of traits of pepper genotypes were performed based on ECPGR descriptor. Important traits were evaluated such as; fruit length, fruit width, fruit dry weight and 1000 seed weight. Correlation analysis of quantitative traits revealed that the greatest positive correlation observed between fruit width and fruit dry weight (0.863**). The results of Factor analysis showed that 13 independent and major factors, explained 74.59% of changes of all data. With using stepwise regression, when that fruit weigth as a dependent variable and other quantitative traits were considered as independent variables, 73.8% of changes was explained by traits of fruit width, fruit wall thickness, matur leaf length, matur leaf width and fruit length. With using ward method for Cluster analysis, genotypes in distance of 8 were divided into five sub-clusters, but we didn,t find any relationship between this clusters and geographical distribution. This study showed that the evaluated of genotypes have considerable genetic variation and morphological traits can be significant tools for classification and separation of pepper genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cluster Analysis
  • Correlation
  • morphological traits
  • pepper