زنده‌مانی و رشد اولیه گیاهچه‌های خربزه و طالبی پیوند شده روی پایه‌های مختلف کدو

نویسندگان

چکیده

اثر سه رقم کدوی تجاری’ ایس‘،’ شینتوزا‘ و ’شینتوهونگتو‘ به عنوان پایه، بر زنده‎مانی و رشد اولیه گیاهچه‎های خربزه رقم ’خاتونی‘ و طالبی رقم ’سمسوری‘ در شرایط گلخانه‎ای در قالب طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار مورد تحقیق قرار گرفت. همه پایه‎ها سازگاری و گیرایی بالایی (بیش از 97%) نسبت به پیوند خربزه و طالبی از خود نشان دادند. فعالیت ریشه (غلظت فورمازان سنتز شده در گرم ماده خشک در ساعت) گیاهان پایه 3-2 برابر پیوندک‎ها بود. همچنین تعداد دستجات آوندی پایه‎ها به جز در مورد رقم ’شینتوزا‘ بیشتر از پیوندک‎ها بود. صفات فعالیت ریشه، طول ساقه اصلی، قطر ساقه پایه، محتوای کلروفیل برگ و وزن تر اندام‎های هوایی در سطح 1% و صفات قطر ساقه پیوندک، تعداد برگ، سطح برگ و وزن تر ریشه در سطح 5% معنی‎دار شدند. اثر تیمارها روی وزن خشک اندام‎های هوایی و ریشه معنی‎دار نبود. در اکثر صفات رشد، گیاهان پیوندی برتر از غیرپیوندی بودند. در بین گیاهان پیوندی، اثر پایه‎ها روی صفات رشد مورد ارزیابی، بسیار نزدیک به هم و مشابه بود، لذا می‎توان همه پایه‎های مورد آزمایش در این تحقیق را سازگار با پیوند خربزه و طالبی ایرانی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Grafting on Survival Rate and Primary Growth of Melon and Muskmelon Seedlings Grafted onto Different Cucurbita Rootstocks

نویسندگان [English]

 • Reza Salehi
 • Abdolkarim Kashi
 • Jang Miang Lee
 • Mesbah Babalar
 • Mojtaba Delshad
 • Sang Gio Lee
 • Youn Chan Huh

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grafting
 • melon
 • Muskmelon
 • Rootstock
 • scion
 • Survival rate