بررسی اثر تراکم و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار و کرفس در کشت توأم

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرهای متقابل خیار و کرفس در کشت توأم و اثر فاصله و الگوی کشت بر روی عملکرد این دو محصول، آزمایشی به مدت یک سال (1385) در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با استفاده از طرح آماری بلوک‎های کامل تصادفی با پانزده تیمار و در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش خیار و کرفس در سه الگوی کشت توأم، شامل کشت کرفس بین بوته‎های خیار، کرفس بین ردیف‎های خیار و کرفس بین بوته‎ها و ردیف‎های خیار در سه فاصله بوته مختلف (20، 30 و 40 سانتی‎متر) کاشته شدند و نیز کشت خالص این دو محصول در سه فاصله بوته یاد شده انجام شد. با محاسبه نسبت برابری زمین (LER) مشخص شد که همه تیمارهای کشت توأم دارای LER بزرگ‎تر از یک هستند، بنابراین سودمندی کشت توأم این دو محصول مورد تایید قرار گرفت. همچنین تیمار کشت توأم خیار و کرفس بین ردیف‎های خیار به فاصله بوته 30 سانتی‎متر از نظر تولید بیشترین عملکرد خیار تیمار برتر آزمایش شناخته شد. در این آزمایش برای خیار فاصله بوته 20 سانتی‎متر و برای کرفس فاصله بوته 30 سانتی‎متر بهترین تراکم از نظر تولید بیشترین عملکرد در کشت خالص بودند. طبق نتایج این تحقیق، کشت توأم خیار و کرفس می‎تواند توسط پرورش دهندگان سبزی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effects of Planting Density and Pattern on Cucumber Yield and Yield Components in Its Intercropping with Celery

نویسندگان [English]

  • Najmeh Zeinali
  • Abdolkarim Kashi
  • MohammadReza FtahiMoghadam
چکیده [English]

To study the mutual interfering effects between cucumber and celery itercropping, along with the effect of planting density and pattern on yield of cucumber and as well, on celery, an experiment was carried out during 2006 in the horticultural fields of Tehran University. The experiment was performed, employing a complete randomized block design of fifteen treatments, each in three replications. Cucumber was planted as the main crop with three planting spaces (20, 30 and 40 cm), while celery being transplanted as the partner within the rows, between the rows and in a combination. The value of Land Equivalent Ratio (LER) was calculated. For all the treatments, a greater than 1 LER obtained, indicated the intercropping system as beneficial. The treatment of intercropping between cucumber and celery (planting space: 30 cm between the rows) produced the maximum yield. In single crop system, the treatments with planting spaces of 20 cm for cucumber and 30 for celery produced the maximum yields. According to the results obtained, an intercropping culture of cucumber and celery can be beneficially employed by the vegetable growers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apium graveolense
  • Cucumis sativus
  • intercropping
  • Land equivalent ratio
  • Planting space.