تأثیر اقلیم کازرون بر شاخص‌های کیفی روغن زیتون (Olea europaea L.) ارقام زرد، روغنی و ماری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش شاخص‎های کیفی، ترکیبات فنولی (هیدروکسی تیروزول، تیروزول، اسید وانیلیک و سینامیک)، اسیدهای چرب و رنگیزه‎های روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری در منطقه کازرون واقع در استان فارس مطالعه گردید. اندازه‌گیری ترکیبات فنولی نشان داد روغن رقم ماری دارای میزان بالاتری اسید سینامیک و وانیلیک به ترتیب با 40/1 و 18/1 میلی‎گرم در کیلوگرم روغن در مقایسه با ارقام زرد و روغنی بود. در حالی که روغن رقم زرد بیشترین میزان تیروزول (18/1 میلی‎گرم در کیلوگرم) را داشت. همچنین میزان فنول کل در روغن رقم روغنی بیشترین میزان (9/179 میلی‎گرم در کیلوگرم) و در روغن رقم ماری در کمترین میزان (9/169 میلی‎گرم در کیلوگرم) بود. تجزیه اسیدهای چرب با دستگاهGC نشان داد که رقم ماری دارای بالاترین میزان اسید اولئیک (92/77 درصد) و کمترین میزان اسید پالمتیک (05/14 درصد) است. همچنین بیشترین میزان کلروفیل و کاروتنوئید به ترتیب مربوط به ارقام زرد و روغنی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Virgin Olive (Olea europaea L.) Oil Quality from Cultivars, “Zard, Roghani and Mari”, Kazeroon Region

نویسندگان [English]

  • Abuzar Hashempour
  • Reza Fotuhi Ghazvini
  • Davoud Bakhshi
  • Samaneh Asadi Sanam
چکیده [English]

In this research, the quality indices, phenolic compounds (Hydroxy tyrosol, tyrosol, cinamic and vanilic acid), fatty acids and pigments from olive oil of cultivars ‘Zard’, ‘Roghani’, and ‘Mari’ (from Kazeroon region, located in Fars Province), were assessed. Measurement of phenolic compounds showed that ‘Mari’ cultivar oil contained the highest cinamic and vanilic acids with 1.4 and 1.18 milligram per kilogram, respectively. ‘Zard’ cultivar in the other hand had the highest content of tyrosol (1.18 milligram per kilogram). Total phenols content was the highest in ‘Roghani’ cultivar (179.9 milligram per kilogram) while it was the lowest in ‘Mari’. Analysis of fatty acids whereas it carried GC indicated that ‘Mari’ cultivar had the highest oleic acid (77.92%), and the lowest palmitic acid content (14.05%). The highest contents of chlorophyll and carotenoids were related to ‘Zard’ and ‘Roghani’, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cultivar
  • Fatty acids
  • phenolic compounds
  • pigments