تأثیر سطوح مختلف ازت و آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته در منطقه خاش

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به مدت چهار سال در مجتمع کشت و صنعت گوهر کوه خاش ایرانشهر در قالب آزمایش اسپلیت پلات به صورت طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار بر روی درختان بارور پسته رقم اوحدی انجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه عبارتند از تیمار اصلی دور آبیاری در سه سطح 30 ، 40 و 60 روز و کود ازته به عنوان تیمار فرعی در سه سطح بدون کود ازته، 750 و 1500 گرم برای هر درخت انتخاب شد. بالاترین عملکرد محصول مربوط به درختانی بود که در دور آبیاری 30 روزه بیشترین مقدار ازت را دریافت کردند و کمترین عملکرد محصول مربوط به تیمارهای دور آبیاری 30 روزه بدون استفاده از کود ازته (تیمار شاهد ازت)، و دور آبیاری 60 روزه بدون استفاده از کود ازت (تیمار شاهد ازت)، گزارش شد. در هر دور آبیاری کمترین رشد رویشی مربوط به تیمارهایی بود که ازتی دریافت ننموده بودند و در اغلب موارد با افزایش سطوح بکار رفته ازت، رشد رویشی نیز افزایش معنی‎داری پیدا نمود. حداکثر رشد رویشی مربوط به تیمارهای دور آبیاری 30 روزه و استفاده از 1500 گرم کود ازته برای هر درخت و همچنین دور آبیاری 40 روزه و استفاده از 750 گرم کود ازته برای هر درخت، حداقل رشد مربوط به تیمارهای دور آبیاری 40 و 60 روز بدون استفاده از کود ازته بود. اثر سال و اثر تیمارهای دور آبیاری و اثرات متقابل آنها بر فاکتور وزن محصول خشک در سطح احتمال 1%، معنی‎دار شد. همچنین حداکثر خندانی مربوط به دورآبیاری 40 روز بدست آمد. بیشترین مقدار خندانی در کاربرد مقادیر مختلف ازت نیز مربوط به تیمارهایی بود که مقدار 750 گرم کود ازته به ازای هر درخت دریافت نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen and Irrigation Period on Quantitative and Qualitatitive Characteristics of Pistachio, in Khash Area

نویسندگان [English]

  • Akbar Mohammadi Mohamad Abadi
  • Hamid Alipour
  • Fereshteh Ghafari Movafagh
  • Alireza MonemZadeh
چکیده [English]

This study was carried out in the Agro-industry Complex of Gohar Kouh, Khash in Iranshahr. A split-plot experiment based on RCBD was employed with three irrigation intervals including 1: 30 day interval 2: 40 days of irrigation interval 3: 60 day irrigation interval along with three levels of nitrogen application including 1: no nitrogen fertilizer 2: 750 grams of nitrogen fertilizer per tree 3: 1500 grams of nitrogen fertilizer per tree as a sub plots. The results showed the highest yield was 4349 grams per tree that belonged to trees irrigated in 30 day intervals, and with the highest nitrogen application level. The lowest yield was obtained from I40N0, I40N750, I60N0 treatments. Each of the irrigation interval treatments with N0 level showed the lowest vegetative growth. Vegetative growth was improved by increase in nitrogen application level in most of the treatments. The most vegetative growth rate was obtained from the treatments of I30N1500 and I40N750 namely 13 and 12.4 centimeters of growth respectively while the lowest vegetative growth was obtained from treatments of I60N0 and I40N0 namely an average of 7.2 centimeters of vegetative growth. Results indicated that, the most nitrogen concentration resulted in leaf growth of 1.9 percent (I60N1500 treatment) while the lowest nitrogen concentration (I30N0 treatment) ended up with a leaf growth of 1.4 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Fertilizer
  • Irrigation period
  • Pistachio
  • yield