تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار (Punica granatum L.) در طول نگهداری در سردخانه

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور تعیین زمان ایجاد خسارت سرمازدگی میوه انار در سردخانه انجام گردید. دو رقم میوه انار به نام‌های ’ملس یزدی‘ و ’گل گزی ترش هراورجان‘ در مرحله بلوغ تجاری برداشت و به آزمایشگاه پس از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه شیراز انتقال یافت. میوه‌ها بدون هیچ تیماری در انبار با دمای 5/0± 1 درجة سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 3±85 % به مدت 3 ماه قرار گرفتند. هر 10 روز تعدادی از آنها که شامل 4 تکرار بود، از انبار خارج شد و پس از 72 ساعت میزان نشت الکترولیت‌ها و کاهش وزن تعیین گردید. نشت الکترولیت‌ها به عنوان شاخصی برای خسارت سرمازدگی به کار گرفته شده، و بیانگر تغییرات در غشای پلاسمایی است. همچنین قطعاتی از پوست به منظور بررسی آناتومیکی در FAA (فرمالین، الکل، استیک اسید) تثبیت شد. نتایج حاصل نشان داد که با گذشت زمان انبارداری نشت یون و کاهش وزن افزایش یافته، تا اینکه پس از گذشت 40 روز در رقم ’گل گزی ترش هراورجان‘ و 50 روز در رقم ’ملس یزدی‘، این افزایش با شدت بیشتری صورت گرفت، که مبین زمان ایجاد تغییرات در غشا و بروز خسارت سرمازدگی است. این خسارات در رقم ’گل گزی ترش هراورجان‘ زودتر و با شدت بیشتری صورت گرفت، که بیانگر حساسیت بیشتر این رقم به دمای سرد بود. زمان ایجاد تغییرات آناتومیکی در طول دوران انباری قابل تشخیص نبود، با این وجود در مراحل آخر تغییر درنفوذپذیری تونوپلاست و خروج مواد فنلی از آن باعث قهوه ای شدن سلول‌های پوست گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Time of Chilling Injury in Occurrence Pomegranate Fruit (Punica granatum L.) During Cold Storage

نویسندگان [English]

  • SeyedHosein MirDehghan
  • Majid Rahemi

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • chilling injury
  • Electrolyte leakage (EL)
  • Pomegranate fruit
  • Weight loss (WL)