اثر سیتوکینین ها، ساکارز و 8-HQS بر کیفیت و طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم Red Gant

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش اثر تیمارهای مختلفی شامل محلول نگهدارنده (200 میلی گرم در لیتر ماده8- HQS همراه با 20 گرم در لیتر ساکارز) به تنهایی یا در ترکیب با بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورون (TDZ) به صورت تیمار کوتاه مدت (پالسی) یا افشانه (اسپری) بر صفات مرتبط با پیری و همچنین طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم رد جانت بررسی شد. تیمارهای محلول نگهدارنده و همچنین BA به میزان 25 میلی مولار بصورت تیمار کوتاه مدت بعلاوه محلول نگهدارنده موجب حفظ وزن تر نسبی و میزان آب گلبرگ و برگ، افزایش میزان جذب محلول، جلوگیری از کاهش کربوهیدرات‌های گلبرگ و برگ، جلوگیری از تخریب پروتئین های محلول گلبرگ و کلروفیل برگ ها در طی دوره آزمایش شدند. میزان آنتوسیانین گلبرگ ها و قطر گل ها در تیمار 25 میلی مولار BA بعلاوه محلول نگهدارنده بیشتر از محلول نگهدارنده به تنهایی بود. بیشترین طول عمر پس از برداشت گل ها نیز در دو تیمار فوق مشاهده گردید. با کاربرد سیتوکینین های مختلف بعلاوه محلول نگهدارنده نه تنها افزایشی در طول عمر گل ها نسبت به محلول نگهدارنده به تنهایی مشاهده نشد بلکه طول عمر آنها اندکی نیز کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Cytokinins, Sucrose and 8-Hydroxyquinoline Sulfate on the Longevity and Postharvest Quality of Cut Rose Flowers var. Red Gant

نویسندگان [English]

  • sepideh kalate jari
  • ahmad khalighi
  • foad moradi
  • mohammad reza fattahi moghaddam
چکیده [English]

The effect of some treatments including preserving solution (20g L-1 sucrose plus 200 ppm 8-HQS), BA and TDZ (pulse or spray) with preserving solution were evaluated on senescence parameters and vase life of Rose cut flowers cv. Red Gant. Preserving solution, applying 25 mM BA with preserving solution increased solution absorbance, and prevented the cut flowers from getting decreased in relative fresh weight (RFW), petal and leaf water content as well as carbohydrates. It also suppressed the degradation of chlorophyll and petal soluble proteins. Application of 25 mM BA with preserving solution showed a higher anthocyanin content as well as flower diameter comparison with preserving solution, but had the same result on vase life of cut flowers. Extension of vase life was not observed by use of cytokinins in comparison to preserving solution being used alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BA
  • Rose
  • Sugar.
  • TDZ
  • vase life