بررسی اثر کاربرد کود حیوانی و اوره بر عملکرد و برخی ویژگیهای میوه توتفرنگی رقم کردستان

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی اثر کاربرد کود حیوانی و کود اوره بر عملکرد و برخی ویژگیهای میوه توتفرنگی آزمایشی در سالهای 1383-1381 در ایستگاه گریزه مرکز تحقیقات کشاورزی سنندج انجام گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار صورت گرفت. در این پژوهش دو فاکتور کود حیوانی (در سطوح 0 ، 20 و 40 تن در هکتار) و اوره (در سطوح 0، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاربرد کود حیوانی و اوره اثر معنیداری بر عملکرد، وزن میوه، ماندگاری بعد از برداشت و وزن مخصوص برگ داشتهاند. بالاترین میزان عملکرد در تیمار 100 کیلوگرم اوره در هکتار بدست آمد. ولی عملکرد در این تیمار تفاوت معنیداری با تیمار 50 کیلوگرم در هکتار اوره + 20 تن کود حیوانی در هکتار نداشت. از طرفی بالاترین میزان وزن میوه در تیمار 50 کیلوگرم کود اوره و تیمار 50 کیلوگرم کود اوره + 20 تن کود حیوانی در هکتار بدست آمد. نتایج مربوط به ماندگاری میوهها بعد از برداشت نشان داد که با افزایش مصرف کود اوره درصد تلفات میوهها افزایش مییابد. همچنین نگهداری میوهها در دمای پایین و سرد کردن به موقع آنها بعد از برداشت درصد تلفات را کاهش داد. بالاترین وزن مخصوص برگ در تیمار50 کیلوگرم کود اوره + 20 تن کود حیوانی در هکتار بدست آمد. درصد اسیدیته و مواد جامد محلول تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد 20 تن کود حیوانی در هکتار + 50 کیلوگرم کود اوره بهترین تیمار در شرایط آزمایشی این پژوهش میباشد. از طرفی میتوان با کاربرد کود حیوانی مصرف کود اوره را کاهش داده و در جهت کشاورزی پایدار حرکت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Manure and Urea on Yield and Some other Fruit Characteristics in Strawberry cv. Kurdistan

نویسندگان [English]

  • naser ghaderi
  • ali reza talaii
چکیده [English]

The role of manure and urea on yield and some fruit characteristics of strawberry cv. Kurdistan were studied during 2002-2004 growing season. The experiment was a factorial one based on a randomized complete block design including four levels of urea(0, 50, 100, 150 kg/ha) and three levels of manure (0, 20, 40 t/ha) in three replications. The results showed that application of manure along with urea had a significant effect on total fruit yield, and prevention of weight, fruit decay as well as leaf specific mass. The total fruit yield in 100 kg/ha of urea treatment was higher than that for the other treatments, but there were no significant differences observed with 50kg/ha of urea + 20t/ha of manure. Also the weight per fruit in 50kg/ha of urea + 20t/ha of manure was higher than that for the other treatments. The lowest post harvest fruit decay was observed with an application of 50 kg/ha urea + 20 t/ha of manure. Increasing the amount of urea increased fruit decay. Leaf Specific mass in the 50 kg/ha of urea + 20 t/ha of manure was higher than that for the other treatments. There were no significant differences observed in treatments' acidity and TSS. The results showed that an application of 50 kg/ha of ureat + 20 t/ha of manure was the most suitable treatment under the conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Manure
  • strawberry
  • TSS.
  • urea
  • yield