تاثیر مواد آنتی اکسیدانت و شوری بر خصوصیات فتوسنتزی و رشد رویشی زیتون رقم زرد

نویسندگان

چکیده

تولید مواد اکسیدانت در اثر تنش شوری از عوامل مهم در کاهش فتوسنتز و به دنبال آن کاهش رشد گیاه می‌باشد. به منظور مطالعه تاثیر مواد آنتی اکسیدانت و شوری بر خصوصیات فتوسنتزی و رشد نهال های زیتون، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال 86 انجام شد. در این آزمایش فاکتور اسید اسکوربیک (mM2) و گلوتاتیون احیاء شده (mM3) به عنوان مواد آنتی اکسیدانت و فاکتور شوری در دو سطح (0 و 100 میلی مولار) بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار بر روی نهال های یک ساله زیتون رقم زرد استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر متقابل مواد آنتی اکسیدانت و شوری برای فتوسنتز خالص معنی دار می‌باشد و تیمار اسید آسکوربیک در شرایط بدون شوری باعث افزایش مقدار فتوسنتز نسبت به بقیه تیمارها شده است. همچنین تیمار اسید آسکوربیک باعث افزایش هدایت روزنه ای و تعرق گردید. خصوصیات رویشی تحت تاثیر اسید آسکوربیک قرار گرفت بطوریکه این ماده سبب افزایش نسبت سطح برگ، کلروفیل و نسبت وزن برگ و از سویی کاهش مقدار آب برگ، سطح ویژه برگ و مقدار آب برگ در واحد سطح شد. در حالت عکس شوری موجب کاهش فتوسنتز خالص، تعرق، نسبت سطح برگ، شاخص کلروفیل، نسبت وزن برگ، مقدار آب شاخساره، مقدار آب شاخه و فعالیت آنزیم پراکسیداز شد. همچنین شوری سبب افزایش مقدار آب برگ، سطح ویژه برگ و مقدار آب برگ در واحد سطح گردید. با توجه به نتایج گرفته شده ماده آنتی اکسیدانت اسید آسکوربیک برای بهبود عمل فتوسنتز و رشد زیتون در شرایط شور و غیر شور نسبت به گلوتاتیون احیاء شده و شاهد بهتر عمل نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Antioxidants on Photosynthetic Characteristics and Vegetative Growth in Olive (Olea europaea L. cv. Zard) under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • sasan ali niaii fard
  • seyed jalal tabatabaii
  • jafar hajiloo
  • maryam seyfi kalhor
  • nader chapar zade
چکیده [English]

The production of oxygen radicals in plants under salinity stress conditions in an the important factor for a diminishing of a photosynthesis and a cause fir a decrease in later vegetative growth. In order to study the effects of antioxidants and salinity stress on photosynthetic characteristics and growth in olive, an experiment was conducted in the research greenhouse of Tabriz University in 2007. In this experiment ascorbic acid (2mM) and reduced glutathione (3mM) as well as control combined, with two NaCl concentrations, were factorially applied on one year old olive plants. The experiment was carried out as a complately randomized block design with four replications. Results indicated that ascorbic acid had a great effect on photosynthesis in the non-saline treatment in comparison with others. Exogenous application of ascorbic acid caused an increase in stomatal conductance, respiration, chlorophyll and such vegetative traits as leaf area ratio and leaf weight ratio. On the other hand, this treatment led to decrease in leaf water content, specific leaf area and leaf water content per unit area. Some such traits as net photosynthesis, stomatal conductance, respiration, leaf area ratio, chlorophyll shoot water content, shoot water content, leaf weight ratio and peroxidase activity were significantly decreased in salinity treatment. Other traits as well (leaf water content, specific leaf area and leaf water content per unit area) were increased in the salinity treatment with regard to these results, ascorbic acid was shown to exert positive effects in improvement of photosynthesis and growth of olive under saline and non-saline conditions in comparison with reduced glutathione, and with control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • olive
  • photosynthesis
  • reduced glutathione
  • salinity