بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده های زیره کرمان با نشانگرهای مولکولی RAPD

نویسندگان

چکیده

زیره کرمان از گیاهان دارویی بومی ایران بوده و دارای پراکنش قابل توجهی در نقاط مختلف کشور می باشد. با توجه به ضرورت مطالعه و اهلی کردن این گیاه دارویی ارزشمند، در این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی 24 توده زیره کرمان با استفاده از نشانگرهای RAPD انجام گرفت. به این منظور از 15 آغازگر RAPD که DNAژنومی را به خوبی تکثیر نموده و چند شکلی بالایی را در الگوهای باندی نمونه ها نشان می دادند استفاده شد. از 228 نوار تکثیر یافته 196 نوار (86%) چند شکل بودند. میانگین چند شکلی برای هر آغازگر RAPD، 07/13 بود. در این مطالعه از ضریب تشابه جاکارد، جهت محاسبه تشابه میان توده ها استفاده شد. میزان تشابه محاسبه شده بر اساس باندهای چند شکل در دامنه‌ای از 19/0 تا 75/0 قرار داشت و میانگین تشابه نیز برابر با 53/0 بود. تجزیه کلاستر بر پایه ماتریس تشابه و با روش UPGMA صورت گرفت، در این محاسبات بیشترین شباهت بین توده های سیرچ و روستای درین جیرفت و کمترین شباهت در بین توده های بم و سیستان وبلوچستان مشاهده شد. نتایج حاکی از تنوع ژنتیکی بالایی در میان توده های مورد بررسی بود. همچنین این تحقیق نشان داد که کاربرد نشانگرهای RAPD جهت بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف زیره کرمان مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Genetic Diversity in some Populations of Black Cummin (Bunium persicum) Using RAPD Markers

نویسندگان [English]

  • maryam pejman mehr
  • mohammad esmail hassani
  • seyed mohammad fakhr tabatabaii

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ".
  • Bunium persicum
  • Genetic diversity
  • RAPD markers