تاثیر ارتفاع گلدان و زمان برداشت بر میزان آلبینیسم توت فرنگی در کشت عمودی بدون خاک

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین رابطه بین ارتفاع گلدان و میزان آبشویی محلول غذایی بر میزان آلبینیسم توت‌فرنگی رقم "کاماروزا" در کشت عمودی بدون خاک، آزمایش گلخانه‌ای در سال 1385 در بستر پرلیت به مورد اجرا در آمد. محصول بدست آمده طی سه زمان: دی- بهمن، اسفند – فروردین و اردیبهشت – خرداد مورد ارزیابی قرار گرفت. به دلیل آبشویی نیتروژن و پتاسیم محلول غذایی از طبقات بالاتر و تجمع در بخش‌های پایین و نیز کاهش شدت نور، در بخش‌های بالای ستون به میزان 42/40 درصد بیشتر از بخش‌های پائینی ستون میوه آلبینو تولید گردید. نتایج آزمایش نشان داد که میوه آلبینو دارای نیتروژن و پتاسیم بیشتر و کلسیم کمتری بوده و نسبت N/Ca و K/Ca در آنها بیشتر است. میوه‌های گلدان‌های پایین ستون کشت با 4/1 میلی‌گرم / گرم نیتروژن، 14/2 میلی‌گرم / گرم پتاسیم و 13/0 میلی‌گرم / گرم کلسیم کمتری نسبت به گلدان‌های بالایی داشتند. همچنین در گلدان‌های پایین، اندازه میوه و عملکرد به‌طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. میوه‌های اوایل فصل بیشترین میزان میوه‌های آلبینو و مقادیر بالاتری از نیتروژن (29/1 گرم / میلی‌گرم) و پتاسیم (05/2 گرم / میلی‌گرم) را دارا بودند. در اواخر فصل به دلیل کاهش نیتروژن و پتاسیم در اندام‌های ذخیره‌ای (ریشه و طوقه) درصد کمتری از میوه‌های آلبینو (55/19 درصد) به‌دست آمد. بااین حال اثر متقابلی بین تاریخ برداشت و ارتفاع کشت مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pot Level Influences on Fruit Albinism by Strawberry in Soilless Culture

نویسندگان [English]

  • reza fotoohi qazvini
  • gholamali peyvast
  • hossein azarian
چکیده [English]

To determine the effect of pot level and nutrient leaching on albinism disorder in strawberry (Fragaria ananassa Duch cv `Camaroso`) cultivated in perlite substrate an experiment was conducted in 2006. Yield was determined three times (January-February, March-April and May-June). The results indicated that plants located in an upper position showed more albinism (40.42%) which could be related to nitrogen and potassium leaching as well as a decrease in light intensity. Albinism fruits had higher nitrogen (1.4 mg/g) and potassium (2.14 mg/g) and lower calcium (0.13%) contents, the ratio of N/Ca and K/Ca being higher as compared with those in the normal fruits. Former plants fruit were smaller resulting in lower yield. Early fruits (January-February) showed the most albinism and the highest nitrogen (1.29 mg/g) as well as potassium (2.05 mg/g) contents. Albinism was decreased (19.55%) in the storage organs at the end of harvesting season because of decrease in nitrogen and potassium. The interaction effect between harvesting time and pot level was to be not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Albinism
  • Soilless culture
  • strawberry
  • Vertical system