بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

نویسندگان

چکیده

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه های جانبی و انتهایی ریزوم به طول mm 6-4 از رقم فیگو پس از گندزدایی بر روی محیط کشت MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز، 7 گرم در لیتر آگار و غلظتهای مختلف BAP و NAA کشت گردیدند و به فواصل هر 3 هفته واکشت شدند. صفات رویشی مختلف مانند: تعداد ریزوم، تعداد شاخساره، ارتفاع شاخساره، تعداد ریشه و طول ریشه اندازه گیری شدند. جوانه های کشت شده از هفته سوم شروع به رشد نمودند. بیشترین تعداد شاخساره از محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر BAP و 2/0 میلی گرم در لیتر NAA حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت BAP بدلیل کاهش اثر غالبیت انتهایی ارتفاع شاخساره ها کاهش یافته و کاربرد مقدار کم NAA جهت رشد شاخساره و ریزوم های اولیه ضروری می باشد. از آنجائی که در ازدیاد آلسترومریا تعداد ریزوم تکثیر یافته مهمتر از تعداد شاخساره می باشد، در نتیجه محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAPو 2/0 میلی گرم در لیتر NAA توصیه می گردد. در این محیط میانگین تعداد ریزوم ها10/4 و ریشه ها 62/2 در هر ریزنمونه می گردد. این شرایط هورمونی بهترین تیمار برای ازدیاد آلسترومریا رقم فیگو گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Vitro Propagation of Alstroemeria cv. ‘Fuego’

نویسندگان [English]

  • ali reza khaleghi
  • ahmad khalighi
  • pejman azadi
چکیده [English]

Alstroemeria (Alstroemeriaceae), commonly called the Peruvian Lily or Lily of the Incas, is one of the most important cut flowers throughout the world, commonly propagated through rhizome splitting. Because of such impediments as low multiplication rate, time consuming process and high risk of carrying and transfer of viral diseases, in vitro propagation techniques based on rhizome meristem culture have been on the developmental stages nowadays. In this experiment, lateral and terminal buds of rhizomes (4-6mm) were cultured on solidified MS medium containing 30 g/l of sucrose supplemented with different concentrations of BAP and NAA after surface sterilization and were then subcultured every three weeks. Some growth factors as number of rhizomes, shoots and roots, length of shoots and roots were studied. Explants started to grow after three weeks. The greatest number of shoots was obtained in the medium supplemented with 1.5 mg/l of BAP and 0.2 mg/l of NAA. Furthermore, the results showed that higher concentrations of BAP caused a reducing length of shoots due to a decrease in apical dominance; also it was shown that the presence of a low NAA concentration in the medium was necessary for primordial shoot and rhizome growth. Consequently, the medium containing 0.5 mg/l of BAP and 0.2 mg/l of NAA, producing on the average, 4.1 rhizomes along with 2.62 shoots per explant resulted in the most suitable hormonal treatment for micropropagation of Alstroemeria cv. "Fuego".

کلیدواژه‌ها [English]

  • BAP
  • cut flower
  • NAA.
  • Peruvian Lily
  • Rhizome