بررسی تغییرات فصلی فیزیکوشیمیایی میوه انار(Punica granatum L.) رقم ملس ترش ساوه

نویسندگان

چکیده

ایران به عنوان مرکز پیدایش و تنوع انار (Punica granatum L.) معروف است و بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید را در دنیا به خود اختصاص داده و بهترین و بیشترین ارقام انار را دارا می‌باشد. به منظور پرورش یک رقم میوه به طور اقتصادی در یک منطقه لازم است مدیریت مناسب باغ براساس تغییرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی که در طول دوره رشد و نمو میوه رخ می‌دهد انجام شود. در پژوهش حاضر تغییرات فیزیکوشیمیایی میوه انار رقم ملس‌ترش ساوه در طی رشد و نمو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که الگوی رشد و نمو میوه انار سیگموئید ساده است. همچنین قطر، طول، حجم، وزن تر، وزن خشک، وزن 100 آریل تر، درصد آریل، درصد آب میوه، پ هاش، مقدار مواد جامد محلول و شاخص طعم در طول دوره رشد و نمو میوه افزایش یافت، در حالی که مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون، ضخامت پوست، درصد پوست و نسبت طول به قطر میوه در طی دوره رشد، از ابتدای تشکیل میوه تا بلوغ و رسیدن کامل آن کاهش یافت. همبستگی بین مقدار مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون برای تعیین زمان مطلوب برداشت میوه وجود داشت. در مجموع رقم ملس ترش ساوه یک رقم دیررس است و طول و قطر میوه در مرحله رسیدن کامل میوه تقریبا با هم برابر می باشند. در مرحله رسیدن کامل میوه، پوست میوه 32% و آریل 68% وزن میوه را تشکیل می‌دهد، در حالیکه 68% وزن آریل را آب میوه تشکیل می‌دهد. در این مرحله مقدار مواد جامد محلول 18%، مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون 1 میلی گرم در 100 گرم،‌پ هاش در حدود 50/3-40/3 و شاخص طعم 18 بودند. نتایج پژوهش حاضر جهت مدیریت صحیح باغ های انار رقم ملس ترش ساوه قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of th Physicochemical Seasonal Changes of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit cv. Malas-e-Torsh-e-Saveh'

نویسندگان [English]

  • Ferial Varaste
  • Kazem Arzani
  • Zabih-o-lah Zamani
چکیده [English]

Iran is the center of origin as well as variation for pomegranate (Punica granatum L.). Also, Iran is one of the most important countries in the world in terms of pomegranate culture and production. Monitoring morphological and physiological changes which occur during fruit growth and development is an important determining in orchard management decisions. The aim of the present research was to study fruit physicochemical changes of pomegranate cv. `Malas-e-Torsh-e-Saveh' during its growth and development. The results indicated that pomegranate fruit growth and development during the growing season follows a single sigmoid growth pattern. In addition, length, diameter, volume, fresh weight, dry weight, 100 fresh aril weight, aril percent, juice percent, pH, total soluble solids as well as flavor index increased during fruit growth and development. Meanwhile titrable acidity, fruit peel thickness, and percent as well as fruit length to diameter ratio decreased during its growth from fruit set until maturation and full ripening. There was a correlation observed between total soluble solids and titrable acidity which could be used for a determination of optimum time for fruit harvest. In general, `Malas-e-Torsh-e-Saveh' is a late maturing cultivar whose fruit diameter and length become equal at full fruit ripening stage with its fruit consisting of 68% aril (with 68% aril juice) and 32% peel. At this stage, total soluble solids, titrable acidity, pH and flavor index were 18%, 1(mg/100g), 3.40-3.50 and 18 respectively. The results obtained from the present research work could be effectively used for a better management of pomegranate cv. `Malas-e-Torsh-e-Saveh' orchards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aril
  • Fruit growth and development
  • Growth pattern.
  • Physicochemical changes
  • Pomegranate (Punica granatum L.)