تاثیر سیلیسیم بر روی عناصر غذایی و مقدار نیترات در کاهو

نویسندگان

چکیده

با توجه به تاثیر مثبت سیلیسیم بر افزایش مقاومت به شوری تعدادی از محصولهای کشاورزی، به منظور بررسی اثر سیلیسیم بر تعدادی از عناصر غذایی و مقدار نیترات?در کاهو تحت شرایط تنش شوری آزمایشی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. هدایت الکتریکی محلول غذایی بوسیله کلرید سدیم تا میزان 3? میلی‌موس بر سانتیمتر افزایش یافت. سیلیسیم اضافه شده از یک ترکیب سیلیکات محلول در غلظتهای صفر، 5/0، 0/1 و 0/2 میلی‌مول در لیتر بود. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که تیمار 5/0 میلی‌مول در لیتر سیلیسیم بیشترین میزان کلسیم و منیزیم را در بافت‌های کاهو داشته است. افزایش بیشتر از نیم میلی‌مول سیلیسیم در لیتر باعث کاهش میزان کلسیم، منیزیم و فسفر در گیاه گردید. همچنین افزایش مقدار سیلیسیم از 0/1 به 0/2 میلی‌مول سیلیسیم در لیتر باعث افزایش میزان پتاسیم، نیتروژن کل و نیترات و کاهش سدیم گیاه گشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Silicon on Nutrient and Nitrate Content in Lettuce

نویسندگان [English]

  • gholam ali peyvast
  • mohammad reza zare bowani
  • habib-o-lah sami zade lahiji
چکیده [English]

Considering the positive effects of silicon on salinity resistance by some agricultural plants, an investigation was conducted with a completely randomized design of three replications. The main objective was to determine the effect of silicon on nutrient content and nitrate accumulation in lettuce. Electrical conductivity was adjusted at 3 mmhos/cm through addition of NaCl. Silicon was added through addition of a silicate compound in the ratio of 0, 0.5, 1.0 and 2.0 mM/lit. Mean analysis showed that calcium and magnesium contents of lettuce were increased in 0.5 mM L-1 treatment while a higher amount of silicon decreased the amount of calcium, magnesium and phosphorus. Increasing of Si up to 2.0 mM L-1 increased the amounts of potassium, total nitrogen and nitrate in the plant, whereas the amount of Na was decreased through this addition of silicon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ".
  • Lettuce
  • nutrient elements
  • Salinity stress